Diensten:

Partneralimentatie en kinderalimentatie

Begeleiding zowel in procedures over kinder-/ partneralimentatie als in de advisering over de complexe materie daaromtrent.

Partneralimentatie en kinderalimentatie

Begeleiding zowel in procedures over kinder-/ partneralimentatie als in de advisering over de complexe materie daaromtrent.

“Wilt u graag advies over een (potentieel) familierechtelijk geschil of heeft u een andere familierechtelijke vraag, neem gerust contact met ons op.”

Wanneer ouders uit elkaar gaan, zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de kosten van de kinderen. De wet regelt dat beide juridische ouders onderhoudsplichtig voor het kind zijn. In sommige gevallen kan ook de verwekker van het kind, zonder dat hij officieel juridisch ouder is, onderhoudsplichtig zijn voor het kind.

Ter bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie wordt eerst gekeken naar de behoefte van de kinderen en vervolgens naar de draagkracht van de ouders. De behoefte is (kort gezegd) een optelsom van alle kosten van de kinderen. Dit is inmiddels door de rechtspraak gestandaardiseerd. Er zijn tabellen voorhanden waaruit valt op te maken wat een gemiddeld gezin uitgeeft aan kinderen van een bepaalde leeftijd.

Kinderalimentatie dient te worden voldaan totdat de kinderen 18 jaar zijn. Daarna blijft er een voortgezette onderhoudsplicht bestaan totdat het kind 21 jaar wordt. Vanaf het moment dat een kind 18 jaar is geworden, kan de bijdrage rechtstreeks aan het kind worden overgemaakt. Het is ook mogelijk om daarover in onderling overleg andere afspraken te maken. Zo is het gebruikelijk dat de bijdrage aan de verzorgende ouder wordt voldaan zolang een kind nog thuis woont. Kinderalimentatie wordt jaarlijks verhoogd met de wettelijke indexering.
Niet alleen ten tijde van het verbreken van de relatie kan de hoogte van de kinderalimentatie een discussiepunt vormen. Het is namelijk mogelijk om de alimentatie later te wijzigen indien er een rechtens relevante wijziging optreedt ten opzichte van de situatie waarvan is uitgegaan ten tijde van het afspreken van de hoogte van de alimentatie. Daarnaast kan de kinderalimentatie ook nog gewijzigd worden indien later blijkt dat van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan, waardoor de alimentatie niet aan de wettelijke maatstaven voldoet of omdat de wettelijke maatstaven anderszins zijn miskend.

Voor het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie is niet per se een gerechtelijke procedure vereist. Ouders kunnen dit ook onderling afspreken en in een schriftelijke overeenkomst vastleggen. Wel is het altijd raadzaam om u hierbij door een deskundige te laten adviseren. Wanneer de ouders er samen niet uitkomen, kan de hoogte van de kinderalimentatie aan de rechter worden voorgelegd. Voor een dergelijke procedure is wel altijd een advocaat vereist.

Voor stellen die met elkaar gehuwd zijn geweest, ontstaat er na de echtscheiding recht op partneralimentatie. Hoe hoog de aanspraak op partneralimentatie uiteindelijk is, hangt samen met de begrippen behoeftigheid, behoefte en draagkracht.

Allereerst is van belang of de alimentatiegerechtigde ‘behoeftig’ is. Dat wil zeggen dat hij of zij niet in staat is om volledig in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien en hiertoe ook niet in staat moet worden geacht. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de daadwerkelijke inkomensbronnen, maar ook naar de verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde. Uitgangspunt is namelijk dat een alimentatiegerechtigde alles in het werk moet stellen om volledig in zijn of haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Daarna wordt gekeken naar de ‘behoefte’ van de alimentatiegerechtigde: wat heeft hij of zij nodig voor zijn of haar levensonderhoud (exclusief kosten voor eventuele kinderen). Deze behoefte wordt onder meer gevormd door de welstand tijdens het huwelijk. Voor het bepalen van de hoogte van de behoefte van de alimentatiegerechtigde, dient rekening gehouden te worden met alle relevante omstandigheden, waaronder zowel de inkomsten tijdens de laatste jaren van het huwelijk als het uitgavenpatroon in diezelfde periode. Daarnaast wordt gekeken welke uitgaven er in de toekomst redelijkerwijs zijn te verwachten.
Tot slot wordt voor de vaststelling van de alimentatieverplichting ook gekeken naar de draagkracht van de alimentatieplichtige. Het gaat hierbij om de vraag welke bijdrage in redelijkheid van de alimentatieplichtige verwacht kan worden, rekening houdend met de lasten van de alimentatieplichtige zelf. De alimentatieverplichting kan namelijk ook nooit hoger zijn dan dat de draagkracht van de alimentatieplichtige toelaat.

Per 1 januari 2020 is de wet Herziening Partneralimentatie in werking getreden hebben er veranderingen plaatsgevonden voor wat betreft de duur van de partneralimentatieverplichting. Hoofdregel is dat de partneralimentatieverplichting maximaal vijf jaar duurt, te rekenen vanaf het moment dat de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Hierop zijn echter wel uitzonderingen mogelijk.

Het recht op alimentatie eindigt van rechtswege indien de alimentatiegerechtigde trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of duurzaam gaat samenwonen met een ander als ware hij of zij gehuwd/een geregistreerd partnerschap aangegaan. De bewijslast hiervoor ligt bij de alimentatieplichtige.

Niet alleen ten tijde van de echtscheiding kan de hoogte van de partneralimentatie een discussiepunt vormen. Het is namelijk mogelijk om de alimentatie later te wijzigen indien er een rechtens relevante wijziging optreedt ten opzichte van de situatie waarvan is uitgegaan ten tijde van het afspreken van de hoogte van de alimentatie. Daarnaast kan de kinderalimentatie ook nog gewijzigd worden indien later blijkt dat van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan, waardoor de alimentatie niet aan de wettelijke maatstaven voldoet of omdat de wettelijke maatstaven anderszins zijn miskend.

Voor het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie is niet per se een gerechtelijke procedure vereist. Dit kan ook in onderling overleg worden vastgesteld en in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd. Wel is het altijd raadzaam om u hierbij door een deskundige te laten adviseren. Wanneer u er samen niet uitkomt, kan de discussie omtrent de partneralimentatie aan de rechter worden voorgelegd. Voor een dergelijke procedure is wel altijd een advocaat vereist.

Personen & familierecht

“Dàt onderdeel van het recht dat zich bezighoudt met afstamming, huwelijk, echtscheiding, erfrecht en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.”

“Wilt u graag advies over een (potentieel) familierechtelijk geschil of heeft u een andere familierechtelijke vraag, neem gerust contact met ons op.”