Wijziging fiscale aftrek partneralimentatie per 2020

Daar waar kinderalimentatie al enige jaren niet meer fiscaal aftrekbaar is, is partneralimentatie dat tot op heden nog wel. Dit betekent dat de alimentatieplichtige een brutobedrag aan alimentatie voldoet aan de alimentatiegerechtigde. Degene die de partneralimentatie betaalt, mag dit in de belastingaangifte aftrekken. Daarentegen dient degene die de partneralimentatie ontvangt de bijdrage op te geven als inkomen waarover belasting moet worden betaald. In het Belastingplan 2019 heeft het kabinet echter vastgelegd dat de fiscale aftrek van partneralimentatie geleidelijk aan afgebouwd zal worden, van 52% in 2019 naar uiteindelijk 37% in 2023. De afbouw ziet er als volgt uit:

  • 2019 : 52%
  • 2020 : 46%
  • 2021 : 43%
  • 2022 : 40%
  • 2023 : 37%

Concreet betekent dit dat de alimentatieplichtige meer belasting zal moeten gaan betalen en dat zijn of haar draagkracht dus omlaag gaat. Met andere woorden: er blijft minder geld over om partneralimentatie aan partneralimentatie te kunnen besteden. Voor de alimentatieplichtige kan dit een reden vormen om wijziging te verzoeken van een bestaande alimentatieverplichting, zodat hier rekening mee kan worden gehouden.

Overigens zal deze verandering voornamelijk gevolgen hebben voor alimentatieplichtigen met een inkomen vanaf € 68.500. Hun inkomens worden in het vervolg namelijk nog wel belast tegen het toptarief van 52%, terwijl de fiscale aftrek uiteindelijk nog maar 37% zal zijn. Voor de lagere inkomens zal er geen achteruitgang optreden, omdat die inkomens in de belastingschijf van 37% vallen en de percentages dus gelijk zijn.

Zoals gezegd gaat deze afbouw pas per 2020 in. Niet alleen voor lopende alimentatieverplichtingen kan het zinvol zijn om advies in te winnen voor de mogelijke gevolgen. Ook bij nieuwe verplichtingen is het raadzaam om alvast rekening te houden met de verminderde aftrek. Indien u vragen heeft over dit onderwerp of een ander familierechtelijk onderwerp, dan kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor via info@boevefamilierecht.nl of 026-3823114.