Wet herziening partneralimentatie: tijd voor verandering!

Op 22 mei 2019 is naast de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie, welke wetswijziging intussen ook is gepubliceerd in de Staatscourant (Stb.2019, 283). De plannen voor de herziening van de regels omtrent partneralimentatie lagen er al langer, maar dit voorjaar is het besluit tot verandering dan eindelijk genomen. De nieuwe wet gaat ervoor zorgen dat de duur van de partneralimentatieverplichting wordt ingekort en zal per 1 januari 2020 in werking treden. Alle ins en outs over de veranderingen hebben wij voor u uiteengezet in deze blog.

De wet herziening partneralimentatie spitst zich toe op de duur van de partneralimentatie. Onder de huidige wetgeving verstrijkt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie door de alimentatieplichtige van rechtswege na een termijn van twaalf jaar. Deze termijn begint te lopen op de datum waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Wat staat er in de nieuwe wet?

Onder de nieuwe wetgeving is de hoofdregel dat de termijn voor het betalen van partneralimentatie in beginsel de helft van de duur van het huwelijk bedraagt, met een maximum van vijf jaar. Wanneer u bijvoorbeeld vier jaar gehuwd was, betekent dit dat de partneralimentatieverplichting twee jaar duurt. Er is echter een aantal uitzonderingen gemaakt.

Uitzonderingen

De eerste uitzondering geldt voor mensen die een langdurig huwelijk hebben gehad, waarbij onder een langdurig huwelijk wordt verstaan een huwelijk van langer dan vijftien jaar. Tevens is bij deze uitzondering vereist dat de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd. In deze situatie geldt dat de alimentatieverplichting niet eerder zal eindigen dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. De termijn voor partneralimentatie kan daarmee worden opgerekt tot een maximum van tien jaar.

De tweede uitzondering is van toepassing wanneer er tijdens het huwelijk kinderen zijn geboren die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt. De alimentatieverplichting zal in deze situatie doorlopen totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Dit betekent dat de alimentatietermijn in dit geval dus kan uitkomen op maximaal twaalf jaar.

De derde en tevens laatste uitzondering is van toepassing bij alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder, die langer dan vijftien jaar gehuwd zijn geweest. De mensen die tot deze groep behoren hebben recht op tien jaar partneralimentatie. Deze uitzondering vervalt echter zeven jaar na de inwerkingtreding van dit nieuwe wetsvoorstel.

Mochten in uw situatie meerdere van de hierboven genoemde uitzonderingen van toepassing zijn, dan geldt de uitzondering met de langste alimentatietermijn.

Voor wie heeft dit wetsvoorstel eventuele consequenties?

Voor partneralimentatieverplichtingen die voor 1 januari 2020 door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn overeengekomen, verandert er niets. In die situatie blijft u verbonden aan de termijn voor partneralimentatie die op dit moment van toepassing is. Ook op verzoeken die voor 1 januari 2020 bij de rechtbank worden ingediend, blijft de huidige wetgeving van toepassing.

 

Op verzoeken die na 1 januari 2020 bij de rechtbank worden ingediend, is de nieuwe wetgeving wel van toepassing. Ook als u na die datum in onderling overleg met uw ex-partner een partneralimentatieverplichting overeenkomt gelden de nieuwe regels. Overigens is het niet zo dat iedereen die minder verdient dan zijn of haar ex-partner automatisch aanspraak kan maken op partneralimentatie. Zo gaat kinderalimentatie nog altijd voor op partneralimentatie. Pas indien uw ex-partner daarna nog voldoende ruimte in de portemonnee overhoudt, kan worden gedacht aan partneralimentatie. Voorts wordt er altijd gekeken naar de behoefte van de alimentatiegerechtigde, naar in hoeverre de alimentatiegerechtigde in zijn of haar eigen behoefte kan voorzien en de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Mocht u vragen hebben over partneralimentatie of andere onderwerpen, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten via 026-3823114 of info@boevefamilierecht.nl.