Afkoop van partneralimentatie

Partneralimentatie is een terugkerend en actueel onderwerp in onze (echtscheidings-)praktijk. De meeste mensen weten dat een alimentatiegerechtigde kan vragen om een maandelijkse bijdrage in de kosten van het levensonderhoud. Wat niet iedereen weet, is dat er ook de mogelijkheid bestaat om de partneralimentatie (eenmalig) af te kopen via een afkoopsom.

Alleen in overleg

Wanneer er een verzoek om partneralimentatie aan de rechtbank of het gerechtshof wordt voorgelegd, dan zal de rechter een maandelijkse partneralimentatie vaststellen. Wanneer de (aanstaande) ex-echtgenoten in overleg zijn (dit kan zowel in mediation, maar ook ieder met een eigen advocaat), dan bestaat er de mogelijkheid om afspraken te maken over de afkoop van partneralimentatie. Afkoop is dus alleen aan de orde, als er (nog) niet wordt gevraagd om een beslissing van de rechter.

Wijziging van omstandigheden

Regelmatig komt het voor dat de partneralimentatie na de echtscheiding voor een flink aantal jaren betaald dient te worden. Uit de wet volgt dat wanneer er zich in de toekomst wijzigingen voordoen (bijvoorbeeld in het inkomen van een van de ex-echtgenoten), er kan worden gevraagd om een wijziging van de eerder vastgestelde partneralimentatie. Dit kan zorgen voor nieuwe discussies tussen ex-echtgenoten, jaren na de scheiding. Daar tegenover staat in de wet ook opgenomen dat de partneralimentatie onder omstandigheden eerder kan eindigen, bijvoorbeeld als de ontvanger opnieuw huwt of gaat samenwonen met een nieuwe partner.

Wat houdt afkoop in?

De reden dat mensen kiezen voor de afkoop van partneralimentatie, is omdat zij niet onnodig lang financieel verbonden willen zijn aan elkaar. Afkoop houdt in dat er eenmalig een bedrag wordt betaald ten titel van partneralimentatie, welke betrekking heeft op een langere (vaak totale) periode waarin partneralimentatie moet worden betaald. De wet stelt als voorwaarde dat de afkoopsom dient te worden betaald nádat de echtscheiding is ingeschreven. Het staat partijen vrij om hierover nadere afspraken te maken; bijvoorbeeld over de hoogte van het bedrag, op welke periode de afkoop betrekking heeft en ook of er in de toekomst op deze afspraak kan worden teruggekomen (met andere woorden: de mogelijkheid voor het wijzigen). U kunt ervan uitgaan dat een afkoopsom doorgaans definitief en onvoorwaardelijk is, maar uiteraard kunnen partijen hier samen afwijkende afspraken over maken. In de praktijk blijkt vaak dat er wordt gekozen voor een afkoopsom waarin rekening wordt gehouden met verschillende onzekere ontwikkelingen in de toekomst. Immers, er kan achteraf niet worden teruggekomen op de afgesproken afkoopsom, als blijkt dat er te veel of te weinig partneralimentatie is betaald. Ook wordt in de onderhandelingen over de afkoop van de partneralimentatie vaak de verdeling of verrekening van vermogen betrokken.

Fiscale gevolgen

Bij de afkoop wordt er dus een bedrag betaald, waarmee de toekomstige partneralimentatie wordt afgekocht. Partneralimentatie is voor de betaler fiscaal aftrekbaar. Voor de ontvanger wordt dit gezien als belastbaar inkomen. Daarom wordt partneralimentatie doorgaans als bruto bedrag vastgesteld; immers de aftrekbaarheid en belastbaarheid is afhankelijk van ieders financiële positie. Vanwege de fiscale aftrekbaarheid en belastbaarheid, heeft een afkoopsom grote fiscale gevolgen voor beide partijen. Het is daarom niet zonder meer mogelijk om de partneralimentatie te verrekenen met te verdelen of te verrekenen vermogen. Immers, de partneralimentatie is een brutobedrag en de verdeling of verrekening van vermogen, is een nettobedrag.

Laat u goed voorlichten

Het is belangrijk dat u zich goed laat adviseren over de mogelijkheid van de afkoop van partneralimentatie en de fiscale aspecten die hierbij spelen. Iedere situatie is uniek en de fiscale gevolgen zijn bij iedereen anders. Er is bijvoorbeeld een groot verschil of de afkoopsom wordt vastgelegd en ook ineens wordt betaald, of dat wordt afgesproken dat het bedrag over verschillende jaren wordt uitgekeerd, omdat dit fiscaal voordeliger kan zijn. Daarnaast is het een mogelijkheid om de afkoopsom niet ineens (of in delen) in geld uit te keren, maar onder te brengen bij een verzekeraar, die vervolgens zorgt voor uitkering van het bedrag aan de ontvanger. Het is zelfs mogelijk om de partneralimentatie netto af te kopen, wanneer partijen nog kunnen opteren voor fiscaal partnerschap en de afspraken op de juiste manier worden gemaakt en vastgelegd. Kortom: de afkoop van partneralimentatie is niet eenvoudig, maar kan wel bijdragen aan een spoedige afwikkeling van de echtscheiding. Laat u daarom goed voorlichten. Voor vragen over dit onderwerp of een andere kwestie, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via 026-3823114 of info@boevefamilierecht.nl.Spaarvarken

De invloed van het coronavirus op alimentatie

Eerder schreven wij al een blog over de invloed die het coronavirus mogelijk kan hebben op gescheiden ouders en hun kinderen met betrekking tot de zorgregeling. Intussen duurt de situatie langer voort en kunnen wij ons goed voorstellen dat het coronavirus invloed kan hebben op uw financiële situatie, vooral als u ondernemer bent. Daarom leggen wij graag uit wat voor gevolgen (de economische gevolgen van) het coronavirus heeft voor alimentatieverplichtingen.

Allereerst geldt, dat lopende alimentatieverplichtingen in beginsel van kracht blijven tot dat er in gezamenlijk overleg nieuwe afspraken zijn gemaakt of de alimentatie officieel door de rechter is gewijzigd. Wij adviseren daarom ook om – zodra het inkomen substantieel daalt en u op korte termijn geen herstel verwacht – zo snel mogelijk hierover contact op te nemen met uw ex-partner en hierover te overleggen. Indien het niet lukt om in onderling overleg afspraken te maken, dan is het raadzaam om zo spoedig mogelijk een verzoek tot wijziging van de alimentatie door een advocaat in te laten dienen bij de rechtbank, omdat de rechters de alimentatie vaak wijzigen per datum indiening van het verzoekschrift. Kortom, wanneer u langer wacht loopt u het risico dat u zich niet kunt beroepen op een wijziging met terugwerkende kracht. In het geval de nood heel hoog is, kan daarnaast eventueel een executiegeschil worden gestart, wanneer de eerder afgesproken of opgelegde alimentatie niet meer betaald kan worden, maar de alimentatiegerechtigde toch tot incassering overgaat ondanks het feit dat er een procedure tot wijziging is gestart bij de rechtbank. Het valt immers  – gezien de huidige situatie – niet te verwachten dat u na indiening van het wijzigingsverzoek spoedig een uitspraak van de rechtbank zult krijgen. Een executiegeschil zal wel met spoed worden behandeld, waarbij de zitting die normaal bij de rechtbank plaats vindt, via telehoren (telefonisch) wordt gehouden. Hierbij geldt wel dat het weggevallen inkomen op zichzelf niet voldoende is om via een executiegeschil de alimentatie op te schorten. Daarvoor zal onder meer een acute financiële noodsituatie gesteld en onderbouwd moeten worden.

Natuurlijk kan niemand op dit moment al precies voorspellen wat de invloed op het inkomen op de langere termijn zal zijn. Voor een ondernemer bijvoorbeeld zal een daling van het inkomen al sneller zichtbaar zijn dan voor iemand in loondienst. Wat ook een rol speelt, is of de terugval in het inkomen van tijdelijke aard is of structureel zal zijn. Het hangt daarom van de concrete omstandigheden van het geval af of de invloed van het coronavirus daadwerkelijk een wijziging van de alimentatie rechtvaardigt.

In alle gevallen raden wij aan om – al dan niet onder begeleiding van een advocaat –  met uw ex-partner in overleg te treden over een (tijdelijke) wijziging van de alimentatie. Zet daarbij als alimentatiebetaler niet meteen in op het volledig en definitief stopzetten van de alimentatie, maar kijk wat u concreet kunt missen. In ieder geval is het niet raadzaam om de alimentatie zonder overleg uit eigen beweging stop te zetten. Als de alimentatieverplichting vastligt in een beschikking van de rechtbank, heeft uw ex-partner namelijk de mogelijkheid om het LBIO of een deurwaarder in te schakelen en zal de alimentatie alsnog worden geïnd.

Indien u hulp nodig heeft bij het wijzigen van de alimentatie, staan de advocaten van Boeve Familierecht voor u klaar. Zij kunnen als mediator optreden indien u en uw ex-partner wel samen in gesprek willen, maar begeleiding en advies nodig hebben van een professional. Weigert uw ex-partner in gesprek te gaan, dan kunnen onze advocaten u uiteraard ook eenzijdig bijstaan. Wij bieden momenteel ook gesprekken op afstand aan, door middel van bijvoorbeeld Skype of Facetime. Dit kan tevens buiten kantooruren plaatsvinden. U kunt contact met ons opnemen via info@boevefamilierecht.nl of 026-3823114 (tijdens kantooruren) of 06-51462202 (buiten kantooruren).

De invloed van het coronavirus op gescheiden ouders en hun kinderen

Het coronavirus houdt intussen heel de wereld in zijn greep en heeft op ieder vlak veel invloed. Veel ouders zullen inmiddels thuiswerken en de meeste kinderen gaan op dit moment niet meer naar school of naar de opvang. Het is goed denkbaar dat dit bij gescheiden ouders extra vragen oproept. Want hoe zit het met de zorgregeling en wie is bevoegd tot het nemen van medische beslissingen?

De zorgregeling

In principe bestaat er op dit moment nog geen reden om de reguliere zorgregeling niet door te laten lopen. Het is raadzaam om hierover de adviezen die door het RIVM worden gegeven op te volgen. Zo lang het nog is toegestaan om naar buiten te gaan, kunnen de kinderen ook van verblijfplaats wisselen. Het is natuurlijk denkbaar dat de ene ouder meer mogelijkheden heeft om de kinderen op te vangen dan de andere ouder. Ga hierover met elkaar in gesprek en pas de zorgregeling indien nodig tijdelijk aan. We kunnen ook wel spreken van “nood breekt wet” en probeer waar mogelijk flexibel naar elkaar te zijn. Ook raden wij aan om alvast na te denken waar de kinderen gaan verblijven als er op termijn mogelijk wel een algehele “lock down” wordt afgekondigd. Het behoeft geen betoog dat de gezondheid van alle betrokkenen uiteraard te allen tijde voorop staat, maar blijf hierover met elkaar in gesprek.

Medische beslissingen

Het is mogelijk dat uw kind in deze tijd onverhoopt besmet raakt met het coronavirus. In dat geval zullen er ook medische beslissingen genomen moeten worden. Ouders die belast zijn met het gezag over hun kinderen zijn bevoegd om dergelijke beslissingen te nemen. Hebben beide ouders gezamenlijk het gezag, dan zullen zij ook samen de medische beslissingen moeten nemen.

Onenigheid

Mochten u en uw ex-partner door de invloed van het coronavirus een conflict krijgen over de kinderen, dan kunnen de advocaten van Boeve Familierecht wellicht iets voor u betekenen. Zo kunnen onze advocaten bijvoorbeeld als mediatior optreden om samen tot goede afspraken te komen voor de aankomende tijd. Is het niet meer mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan, dan kunnen onze advocaten met een van beide ex-partners meekijken naar een oplossing. Dergelijke gesprekken bieden wij ook op afstand aan, door middel van bijvoorbeeld Skype of Facetime, ook buiten kantooruren. Neem contact op via info@boevefamilierecht.nl of 026-3823114 (tijdens kantooruren) of 06-51462202 (buiten kantooruren) om een afspraak in te plannen.

Villa Pinedo

Tot slot wijzen wij nog op de online training van Villa Pinedo voor gescheiden ouders. Deze training biedt gescheiden ouders tips en adviezen om de samenwerking te verbeteren, iets wat juist in deze tijden erg handig kan zijn. Villa Pinedo biedt deze training tijdelijk tot 6 april kosteloos aan. Kijk voor meer informatie op www.villapinedo.nl.

Contact tijdens Corona, ook in de avonduren!

U zit met een brandende familierechtelijke vraag, of u heeft behoefte aan wat algemene informatie over scheiden of andere familierechtelijke vraagstukken.

Ook in deze tijden kunt u gewoon contact met ons opnemen. We bieden een gratis eerste kennismaking aan, via de telefoon, Facetime of Skype. Indien het voor u praktischer is om – nu de kinderen bij huis zijn – in de avonduren te bellen, Skypen of Facetimen, maken we daar natuurlijk tijd voor.

Neem contact op via info@boevefamilierecht.nl of 026-3823114 (tijdens kantooruren) of 06-51462202 (buiten kantooruren) om een afspraak in te plannen.

 

Coronavirus COVID-19

Ook bij Boeve Familierecht volgen wij het nieuws rondom de verspreiding van het coronavirus op de voet. Op dit moment kunnen wij onze werkzaamhede nog relatief onbelemmerd uitvoeren, maar op de achtergrond zijn we al wel bezig met het treffen van voorzorgsmaatregelen mochten we ook in Nederland met een “lock down” geconfronteerd worden. Wij zorgen ervoor dat we ook in die tijden, uw belangen kunnen blijven behartigen. Uiteraard houden wij de adviezen van het RIVM en andere overheidsinstanties goed in de gaten en zullen deze adviezen door ons altijd worden opgevolgd.

Wij geven er de voorkeur aan op dit moment – indien dit niet echt noodzakelijk is – direct contact met cliënten en andere partijen waar mogelijk te vermijden, zodat we hiermee in ieder geval ons steentje bijdragen, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wij bieden u om deze reden dan ook de mogelijkheid om door middel van Skype of Facetime met ons in gesprek te gaan, indien u daaraan de voorkeur geeft boven telefonisch overleg. Voelt u deze behoefte, schroom niet ons dat te laten weten, wij beschikken over de meest moderne communicatiemiddelen.

Voor de goede orde merken we voor bestaande cliënten op, dat reeds geplande zittingen/mondelinge behandelingen op de rechtbank of bij het gerechtshof in de periode tot en met 5 april a.s., worden uitgesteld tenzij de zaak dermate spoedeisend is dat het geen uitstel kan dulden. Uw behandelend advocaat neemt hierover contact met u op.

Boeve Familierecht zal er alles aan doen om zo goed mogelijk zorg te blijven dragen voor adequate  juridische dienstverlening en zal ook nog steeds nieuwe zaken aannemen. Heeft u dus vragen omtrent een familierechtelijk geschil neem gerust contact met ons op via info@boevefamilierecht.nl of 026-3823114.

 

Indexatie alimentatie

Boeve Familierecht wenst iedereen een gelukkig, gezond en liefdevol 2020!

Ter herinnering brengen wij onder uw aandacht, dat per 1 januari 2020 alle alimentatiebedragen met 2,5% dienen te worden geïndexeerd, tenzij partijen de wettelijke indexering in een convenant of ouderschapsplan hebben uitgesloten.

Heeft u vragen over dit, of andere, onderwerp(en)? Schroom niet om contact met ons op te nemen via 026-3823114 of info@boevefamilierecht.nl

 

Nieuwe stap!

Per heden zijn wij toegetreden als een van de partners van de website, www.nieuwestap.nl een informatieve website over scheiden en alles wat daar mee te maken heeft!

Check https://nieuwestap.nl/etalage/boeve-familierecht/ voor onze etalage.

 

Openingstijden tijdens de feestdagen

Boeve Familierecht & Mediation wenst iedereen fijne feestdagen en een heel gelukkig, gezond en liefdevol 2020!

Onze openingstijden tijdens de feestdagen zijn:

Maandag 23 december 8.30-17.30 uur

Dinsdag 24 december 8.30 -15.00 uur

Woensdag 25 december gesloten

Donderdag 26 december gesloten

Vrijdag 27 december gesloten

Maandag 30 december 8.30 – 17.30 uur

Dinsdag 31 december gesloten

 

In spoedeisende gevallen kunt u o.v.v. uw telefoonnummer een email zenden naar info@boevefamilierecht.nl een van onze advocaten zal dan zo spoedig als mogelijk contact met u opnemen.

Woning of aandelen verdeeld? Vergeet niet naar de notaris te gaan!

Geregeld komt het voor dat partijen die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd bij hun scheiding een woning of aandelen in een BV of NV hebben te verdelen. Er kan dan voor worden gekozen om de woning of de aandelen te verkopen aan een derde, maar ook kan er voor worden gekozen om de woning of aandelen toe te delen aan een van de echtgenoten. Op die manier komt er een einde aan het gemeenschappelijk eigendom van de woning of de aandelen en wordt dit privéeigendom van een van de echtgenoten.

Vaak worden er in het echtscheidingsconvenant goede afspraken gemaakt over de toedeling van de woning of de aandelen aan een van de echtgenoten. Er wordt een waarde aan de woning of de aandelen toegekend waartegen de andere echtgenoot het goed mag overnemen en ook andere voorwaarden worden vaak vastgelegd. Maar alleen de afspraken in een echtscheidingsconvenant zijn niet voldoende. Om het gezamenlijk eigendom van de woning of de aandelen rechtsgeldig over te dragen aan een van de echtgenoten, is namelijk ook een zogenaamde juridische levering vereist. Het feit dat de aandelen of de woning voordat er gehuwd werd in gemeenschap van goederen, alleen op naam van de echtgenoot stonden die deze aandelen of de woning na scheiding ook krijgt toegedeeld, maakt dit niet anders. Immers, door het huwelijk zijn de woning of aandelen gemeenschappelijk eigendom geworden, ook al staan ze op naam van een van beide echtgenoten.

Daar waar bijvoorbeeld de inboedelgoederen juridisch geleverd worden door het bezit van de goederen over te dragen aan de echtgenoot aan wie de goederen zijn toegedeeld, ligt dit bij een woning en aandelen anders. Voor de juridische levering van een woning of aandelen is namelijk een notariële akte vereist. Vervolgens moet deze akte door de notaris worden ingeschreven in de openbare registers. Pas daarna zijn de woning of de aandelen rechtsgeldig overgedragen aan een van de echtgenoten.

Helaas zien wij regelmatig in onze praktijk voorbij komen, dat partijen na de echtscheiding vergeten zijn om naar de notaris te gaan. Het gevolg daarvan is dat de woning of de aandelen al die tijd gezamenlijk eigendom zijn gebleven en dat er alsnog juridisch geleverd moet worden. Deze situatie  komt vaak pas aan het licht als de aandelen of woning op een later moment na echtscheiding moeten worden geleverd aan een andere partij (bijvoorbeeld door verkoop van de woning). Dit is natuurlijk erg vervelend. Het is dan ook van groot belang om u bij een echtscheiding goed voor te laten lichten en uw convenant nog eens na te kijken en te checken of alle leveringshandeling wel op de juiste wijze zijn verricht. De advocaten van Boeve Familierecht voorzien u graag van deskundig advies. U kunt hiervoor contact opnemen met 026-3823114 of info@boevefamilierecht.nl.

Gezocht! Talent op het gebied van het familierecht en erfrecht

Wegens vertrek van een van onze gewaardeerde collega’s is Boeve Familierecht & Mediation op zoek naar een ervaren Advocaat-Medewerker.

Boeve Familierecht & Mediation, is een niche kantoor op het gebied van familierecht en erfrecht. Boeve Familierecht & Mediation is gevestigd in het centrum van Arnhem. De cliënten van ons kantoor zijn voornamelijk ondernemers, partners van ondernemers of meer vermogende particulieren die verwikkeld zijn in een familierechtelijke of erfrechtelijke procedure, danwel aankloppen voor mediation.

Boeve Familierecht & Mediation is op zoek naar een gespecialiseerde familierecht- of erfrechtadvocaat, die in ieder geval:

 • de opleiding tot gespecialiseerd familierechtadvocaat en scheidingsmediator (Vfas) heeft afgerond;
 • bereid is zich volledig op het familierecht & erfrecht te richten;
 • een hart heeft voor mediation;
 • deels een eigen praktijk heeft en deze verder wil uitbouwen;
 • de taal van de ondernemer spreekt;
 • cijfermatig goed onderlegd is;
 • een dienstverlener pur sang is;
 • oplossingsgericht is, maar een procedure niet schuwt;
 • lef heeft;
 • empathisch is en dat ook uitstraalt;
 • flexibel en ambitieus is.

Boeve Familierecht & Mediation biedt:

 • een dienstverband voor minimaal 32 uur;
 • een goed salaris inclusief interessante bonusregeling;
 • mogelijkheid tot flexibel werken;
 • goede opleidingsmogelijkheden;
 • doorgroei mogelijkheden;

Sollicitaties voorzien van een motivatie waarom juist jij ons team moet komen versterken, kunnen tezamen met jouw C.V. , gericht worden aan mr. Anne-Dien Oosterhuis-Boeve, via: info@boevefamilierecht.nl

Voor vragen over deze vacature, bel gerust met Anne-Dien Oosterhuis-Boeve: 026 – 382 31 14

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.