Vervangende toestemming vakantie ten tijde van het coronavirus

Indien sprake is van gezamenlijk gezag en een ouder met de kinderen naar het buitenland wil afreizen, heeft die ouder daarvoor toestemming nodig van de andere ouder. In veel gevallen is het raadzaam om hiervoor het door de overheid beschikbaar gestelde formulier in te vullen.[1] Bij een eventuele grenscontrole moet namelijk kunnen worden aangetoond dat de andere ouder toestemming heeft gegeven voor de reis. Het kan voorkomen dat ouders het niet eens worden over een voorgenomen vakantie en dat de andere ouder weigert om toestemming te verlenen. Dit wordt gezien als een gezagsgeschil, waarvoor vervangende toestemming aan de rechtbank kan worden gevraagd.

Ook voordat het coronavirus zijn intrede deed, werden er jaarlijks al veel van dit soort geschillen door de rechtbank beslecht. Het uitgangspunt daarbij is dat de rechter een beslissing neemt die in het belang van de kinderen wenselijk wordt geacht. Er zijn tal van bezwaren denkbaar die door de andere ouder tegen de voorgenomen vakantie kunnen worden ingebracht. Een aantal van deze bezwaren is terug te herleiden tot de vrees voor de veiligheid van het kind tijdens de vakantie, omdat de andere ouder van mening is dat er veiligheidsrisico’s gelden voor het beoogde vakantieland. Over het algemeen grijpt de rechter dan terug op het reisadvies dat de rijksoverheid heeft uitgebracht voor het beoogde vakantieland. Zolang er door de rijksoverheid geen negatief reisadvies is afgekondigd (en er ook geen andere bezwaren komen vast te staan), wordt er in de regel vervangende toestemming voor de vakantie verleend.

Het is goed denkbaar dat het coronavirus een nieuwe reden vormt voor discussie tussen de ouders over de wenselijkheid van een voorgenomen vakantie naar het buitenland. Ook vrees voor het coronavirus kan worden gezien als een bezwaar dat is terug te herleiden tot vrees voor de veiligheid van het kind gedurende de vakantie. Recentelijk is door de Rechtbank Rotterdam het eerste vonnis gepubliceerd waarin deze problematiek aan bod kwam.[2] Weliswaar werd in dit geval door de andere ouder geen specifiek beroep gedaan op bezwaren in verband met het coronavirus, maar de rechtbank heeft hier wel uit eigen beweging een overweging aan gewijd. De rechtbank nam in aanmerking dat op het moment dat het vonnis werd gewezen, door de overheid werd geadviseerd om alleen noodzakelijke reizen te maken naar het betreffende land (zogenaamd code oranje). Vervolgens oordeelde de rechtbank dat een vakantie niet valt aan te merken als een noodzakelijke reis. Mocht het reisadvies ten tijde van de reis weer zijn gewijzigd naar ‘geen veiligheidsrisico’s’ (zogenaamd code groen) of ‘let op, veiligheidsrisico’s’ (zogenaamd code geel), dan zag de rechtbank geen bezwaar tegen de voorgenomen vakantie. Er werd in deze zaak dus vervangende toestemming voor de vakantie verleend, tenzij het reisadvies van de overheid op het moment van de reis zou luiden om alleen noodzakelijke of helemaal geen reizen naar het betreffende land te maken.

In alle gevallen is het raadzaam om zo vroeg mogelijk met uw ex-partner in overleg te treden over een voorgenomen vakantie. Komt u er samen niet uit, dan bestaat er dus de mogelijkheid om aan de rechtbank vervangende toestemming te vragen voor de beoogde vakantie. In veel gevallen zal het kort geding hiervoor de geëigende procedure zijn, gelet op het spoedeisend belang bij een beslissing van de rechtbank. Ook een kort geding kost echter tijd en de ervaring leert dat ook een zitting in kort geding vanwege de huidige coronacrisis momenteel even op zich kan laten wachten. Het advies luidt dan ook om niet tot het laatste moment te wachten met de aanvraag van een procedure. De advocaten van Boeve Familierecht hebben veel ervaring met dergelijke procedures en staan u graag bij. Voor advies of vragen kunt u contact opnemen via info@boevefamilierecht.nl of via 026-3823114.

 

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland

[2] Rechtbank Rotterdam, 31 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5035.

Partneralimentatie en samenwonen: twee recente uitspraken

Eerder schreven wij al eens een blog over artikel 1:160 van het Burgerlijk Wetboek, waarin staat dat de partneralimentatieverplichting definitief eindigt als de ontvanger opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen als ware hij of zij gehuwd. Vooral deze laatste situatie leidt in de praktijk tot veel discussie en is vaak moeilijk te bewijzen. Regelmatig wordt over dit thema een uitspraak gepubliceerd. In deze blog gaan wij nader in op een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel en van het hof Arnhem-Leeuwarden.

Rechtbank Overijssel

De eerste uitspraak betreft een beschikking van de rechtbank Overijssel van 3 april 2020.[1] De (alimentatieplichtige) man verzocht in deze zaak aan de rechtbank (onder andere) om een verklaring voor recht dat zijn partneralimentatieverplichting op basis van artikel 1:160 BW was beëindigd, omdat sprake zou zijn van samenleven in de zin van dit artikel.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

De tweede uitspraak betreft een beschikking van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 30 april 2020.[2] Ook hier verzocht de (alimentatieplichtige) man (onder andere) om te bepalen dat zijn partneralimentatieverplichting jegens de vrouw was beëindigd op basis van artikel 1:160 BW, omdat sprake zou zijn van samenleving in de zin van dit artikel. In eerste aanleg was dit verzoek door de rechtbank afgewezen. Toevallig werd de vrouw in deze procedure bijgestaan door een collega van ons kantoor.

Vereisten voor een geslaagd beroep

In beide uitspraken komt naar voren dat voor een geslaagd beroep op het in artikel 1:160 BW genoemde “samenwonen als ware hij of zij gehuwd” is vereist dat sprake moet zijn van een duurzame affectieve relatie, die meebrengt dat de gescheiden echtgenoot en de ander elkaar wederzijds verzorgen, met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. Aan al deze vereisten moet worden voldaan.

Het leveren van bewijs

Na vergelijking van beide uitspraken blijkt maar weer dat dergelijke zaken erg casuïstisch zijn en dat het verzoek staat of valt met het leveren van degelijk bewijs. In de uitspraak van de rechtbank Overijssel wordt het verzoek van de man namelijk toegewezen en in de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is het verzoek van de man afgewezen.

Wat opvalt is dat in de procedure bij de rechtbank Overijssel gebruik is gemaakt van een detectivebureau die in de periode van ruim een maand rondom het huis van de vrouw heeft geobserveerd. De rechtbank heeft op basis van de observaties geconcludeerd dat sprake was van een feitelijke samenwoning van de vrouw en haar nieuwe partner. Ook droegen de observaties bij aan de uiteindelijke conclusie van de rechtbank dat sprake was van een gemeenschappelijke huishouding en wederzijdse verzorging tussen de vrouw en haar nieuwe partner.

In de uitspraak bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had de man zelf gedurende een periode van drie maanden observaties rondom de woning van de vrouw verricht. Het hof nam deze bevindingen echter niet over, omdat er door de vrouw te veel kanttekeningen bij deze observaties zijn gemaakt. Vervolgens overweegt het hof dat de man er verstandig aan had gedaan om een professioneel detectivebureau in te schakelen, zoals in de uitspraak bij de rechtbank Overijssel wel het geval was.

In beide zaken staat het bewijs van de observaties (ongeacht of deze observaties zijn verricht door een recherchebureau of de alimentatieplichtige zelf) niet op zichzelf. De rechter zal partijen allebei ook verdere vragen stellen en ook blijkt uit de uitspraken dat in beide zaken een getuigenverhoor heeft plaatsgevonden, om andere betrokkenen te laten verklaren over de situatie. Natuurlijk hebben in beide zaken ook de overige omstandigheden van het geval geleid tot het toewijzen respectievelijk afwijzen van het verzoek.

Gevolgen

Uit het bovenstaande blijkt dat het voor de alimentatieplichtige erg belangrijk is om goed bewijs te leveren ter onderbouwing van het standpunt dat sprake is van samenleving in de zin van artikel 1:160 BW. Vaak is het raadzaam om geduld te hebben en eerst de tijd te nemen om het bewijs rond te krijgen, alvorens de zaak op te starten. Onze advocaten kunnen u adviseren hoe u het bewijs het beste rond kunt krijgen en kunnen u eventueel ook in contact brengen met een recherchebureau.

Aan de andere zijde kleven er ook voor de alimentatieplichtige veel risico’s aan het verzwijgen van het samenleven met een nieuwe partner. Bij een geslaagd beroep op artikel 1:160 BW vervalt de partneralimentatieverplichting namelijk met ingang van de datum waarop het samenleven van start is gegaan. Ook over dit aspect kunnen onze advocaten u van gedegen advies voorzien. In de zaak die voorlag aan de rechtbank Overijssel ging dit ruim anderhalf jaar terug en dient de vrouw de partneralimentatie die zij vanaf die periode nog van de man heeft ontvangen, in zijn geheel aan de man terug te betalen. Aangezien dit om een partneralimentatie van € 1.871 bruto per maand ging, heeft dit dus grote financiële consequenties.

Contact

Heeft u vragen over dit onderwerp of over een ander familierechtelijk geschil? Onze advocaten staan graag voor u klaar om deze te beantwoorden. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via info@boevefamilierecht.nl of 026-3823114.

key-to-the-heart-2509695_960_720

[1] Rechtbank Overijssel, 03-04-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1595.

[2] Hof Arnhem-Leeuwarden, 30-04-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3491.

Afkoop van partneralimentatie

Partneralimentatie is een terugkerend en actueel onderwerp in onze (echtscheidings-)praktijk. De meeste mensen weten dat een alimentatiegerechtigde kan vragen om een maandelijkse bijdrage in de kosten van het levensonderhoud. Wat niet iedereen weet, is dat er ook de mogelijkheid bestaat om de partneralimentatie (eenmalig) af te kopen via een afkoopsom.

Alleen in overleg

Wanneer er een verzoek om partneralimentatie aan de rechtbank of het gerechtshof wordt voorgelegd, dan zal de rechter een maandelijkse partneralimentatie vaststellen. Wanneer de (aanstaande) ex-echtgenoten in overleg zijn (dit kan zowel in mediation, maar ook ieder met een eigen advocaat), dan bestaat er de mogelijkheid om afspraken te maken over de afkoop van partneralimentatie. Afkoop is dus alleen aan de orde, als er (nog) niet wordt gevraagd om een beslissing van de rechter.

Wijziging van omstandigheden

Regelmatig komt het voor dat de partneralimentatie na de echtscheiding voor een flink aantal jaren betaald dient te worden. Uit de wet volgt dat wanneer er zich in de toekomst wijzigingen voordoen (bijvoorbeeld in het inkomen van een van de ex-echtgenoten), er kan worden gevraagd om een wijziging van de eerder vastgestelde partneralimentatie. Dit kan zorgen voor nieuwe discussies tussen ex-echtgenoten, jaren na de scheiding. Daar tegenover staat in de wet ook opgenomen dat de partneralimentatie onder omstandigheden eerder kan eindigen, bijvoorbeeld als de ontvanger opnieuw huwt of gaat samenwonen met een nieuwe partner.

Wat houdt afkoop in?

De reden dat mensen kiezen voor de afkoop van partneralimentatie, is omdat zij niet onnodig lang financieel verbonden willen zijn aan elkaar. Afkoop houdt in dat er eenmalig een bedrag wordt betaald ten titel van partneralimentatie, welke betrekking heeft op een langere (vaak totale) periode waarin partneralimentatie moet worden betaald. De wet stelt als voorwaarde dat de afkoopsom dient te worden betaald nádat de echtscheiding is ingeschreven. Het staat partijen vrij om hierover nadere afspraken te maken; bijvoorbeeld over de hoogte van het bedrag, op welke periode de afkoop betrekking heeft en ook of er in de toekomst op deze afspraak kan worden teruggekomen (met andere woorden: de mogelijkheid voor het wijzigen). U kunt ervan uitgaan dat een afkoopsom doorgaans definitief en onvoorwaardelijk is, maar uiteraard kunnen partijen hier samen afwijkende afspraken over maken. In de praktijk blijkt vaak dat er wordt gekozen voor een afkoopsom waarin rekening wordt gehouden met verschillende onzekere ontwikkelingen in de toekomst. Immers, er kan achteraf niet worden teruggekomen op de afgesproken afkoopsom, als blijkt dat er te veel of te weinig partneralimentatie is betaald. Ook wordt in de onderhandelingen over de afkoop van de partneralimentatie vaak de verdeling of verrekening van vermogen betrokken.

Fiscale gevolgen

Bij de afkoop wordt er dus een bedrag betaald, waarmee de toekomstige partneralimentatie wordt afgekocht. Partneralimentatie is voor de betaler fiscaal aftrekbaar. Voor de ontvanger wordt dit gezien als belastbaar inkomen. Daarom wordt partneralimentatie doorgaans als bruto bedrag vastgesteld; immers de aftrekbaarheid en belastbaarheid is afhankelijk van ieders financiële positie. Vanwege de fiscale aftrekbaarheid en belastbaarheid, heeft een afkoopsom grote fiscale gevolgen voor beide partijen. Het is daarom niet zonder meer mogelijk om de partneralimentatie te verrekenen met te verdelen of te verrekenen vermogen. Immers, de partneralimentatie is een brutobedrag en de verdeling of verrekening van vermogen, is een nettobedrag.

Laat u goed voorlichten

Het is belangrijk dat u zich goed laat adviseren over de mogelijkheid van de afkoop van partneralimentatie en de fiscale aspecten die hierbij spelen. Iedere situatie is uniek en de fiscale gevolgen zijn bij iedereen anders. Er is bijvoorbeeld een groot verschil of de afkoopsom wordt vastgelegd en ook ineens wordt betaald, of dat wordt afgesproken dat het bedrag over verschillende jaren wordt uitgekeerd, omdat dit fiscaal voordeliger kan zijn. Daarnaast is het een mogelijkheid om de afkoopsom niet ineens (of in delen) in geld uit te keren, maar onder te brengen bij een verzekeraar, die vervolgens zorgt voor uitkering van het bedrag aan de ontvanger. Het is zelfs mogelijk om de partneralimentatie netto af te kopen, wanneer partijen nog kunnen opteren voor fiscaal partnerschap en de afspraken op de juiste manier worden gemaakt en vastgelegd. Kortom: de afkoop van partneralimentatie is niet eenvoudig, maar kan wel bijdragen aan een spoedige afwikkeling van de echtscheiding. Laat u daarom goed voorlichten. Voor vragen over dit onderwerp of een andere kwestie, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via 026-3823114 of info@boevefamilierecht.nl.Spaarvarken

De invloed van het coronavirus op alimentatie

Eerder schreven wij al een blog over de invloed die het coronavirus mogelijk kan hebben op gescheiden ouders en hun kinderen met betrekking tot de zorgregeling. Intussen duurt de situatie langer voort en kunnen wij ons goed voorstellen dat het coronavirus invloed kan hebben op uw financiële situatie, vooral als u ondernemer bent. Daarom leggen wij graag uit wat voor gevolgen (de economische gevolgen van) het coronavirus heeft voor alimentatieverplichtingen.

Allereerst geldt, dat lopende alimentatieverplichtingen in beginsel van kracht blijven tot dat er in gezamenlijk overleg nieuwe afspraken zijn gemaakt of de alimentatie officieel door de rechter is gewijzigd. Wij adviseren daarom ook om – zodra het inkomen substantieel daalt en u op korte termijn geen herstel verwacht – zo snel mogelijk hierover contact op te nemen met uw ex-partner en hierover te overleggen. Indien het niet lukt om in onderling overleg afspraken te maken, dan is het raadzaam om zo spoedig mogelijk een verzoek tot wijziging van de alimentatie door een advocaat in te laten dienen bij de rechtbank, omdat de rechters de alimentatie vaak wijzigen per datum indiening van het verzoekschrift. Kortom, wanneer u langer wacht loopt u het risico dat u zich niet kunt beroepen op een wijziging met terugwerkende kracht. In het geval de nood heel hoog is, kan daarnaast eventueel een executiegeschil worden gestart, wanneer de eerder afgesproken of opgelegde alimentatie niet meer betaald kan worden, maar de alimentatiegerechtigde toch tot incassering overgaat ondanks het feit dat er een procedure tot wijziging is gestart bij de rechtbank. Het valt immers  – gezien de huidige situatie – niet te verwachten dat u na indiening van het wijzigingsverzoek spoedig een uitspraak van de rechtbank zult krijgen. Een executiegeschil zal wel met spoed worden behandeld, waarbij de zitting die normaal bij de rechtbank plaats vindt, via telehoren (telefonisch) wordt gehouden. Hierbij geldt wel dat het weggevallen inkomen op zichzelf niet voldoende is om via een executiegeschil de alimentatie op te schorten. Daarvoor zal onder meer een acute financiële noodsituatie gesteld en onderbouwd moeten worden.

Natuurlijk kan niemand op dit moment al precies voorspellen wat de invloed op het inkomen op de langere termijn zal zijn. Voor een ondernemer bijvoorbeeld zal een daling van het inkomen al sneller zichtbaar zijn dan voor iemand in loondienst. Wat ook een rol speelt, is of de terugval in het inkomen van tijdelijke aard is of structureel zal zijn. Het hangt daarom van de concrete omstandigheden van het geval af of de invloed van het coronavirus daadwerkelijk een wijziging van de alimentatie rechtvaardigt.

In alle gevallen raden wij aan om – al dan niet onder begeleiding van een advocaat –  met uw ex-partner in overleg te treden over een (tijdelijke) wijziging van de alimentatie. Zet daarbij als alimentatiebetaler niet meteen in op het volledig en definitief stopzetten van de alimentatie, maar kijk wat u concreet kunt missen. In ieder geval is het niet raadzaam om de alimentatie zonder overleg uit eigen beweging stop te zetten. Als de alimentatieverplichting vastligt in een beschikking van de rechtbank, heeft uw ex-partner namelijk de mogelijkheid om het LBIO of een deurwaarder in te schakelen en zal de alimentatie alsnog worden geïnd.

Indien u hulp nodig heeft bij het wijzigen van de alimentatie, staan de advocaten van Boeve Familierecht voor u klaar. Zij kunnen als mediator optreden indien u en uw ex-partner wel samen in gesprek willen, maar begeleiding en advies nodig hebben van een professional. Weigert uw ex-partner in gesprek te gaan, dan kunnen onze advocaten u uiteraard ook eenzijdig bijstaan. Wij bieden momenteel ook gesprekken op afstand aan, door middel van bijvoorbeeld Skype of Facetime. Dit kan tevens buiten kantooruren plaatsvinden. U kunt contact met ons opnemen via info@boevefamilierecht.nl of 026-3823114 (tijdens kantooruren) of 06-51462202 (buiten kantooruren).

De invloed van het coronavirus op gescheiden ouders en hun kinderen

Het coronavirus houdt intussen heel de wereld in zijn greep en heeft op ieder vlak veel invloed. Veel ouders zullen inmiddels thuiswerken en de meeste kinderen gaan op dit moment niet meer naar school of naar de opvang. Het is goed denkbaar dat dit bij gescheiden ouders extra vragen oproept. Want hoe zit het met de zorgregeling en wie is bevoegd tot het nemen van medische beslissingen?

De zorgregeling

In principe bestaat er op dit moment nog geen reden om de reguliere zorgregeling niet door te laten lopen. Het is raadzaam om hierover de adviezen die door het RIVM worden gegeven op te volgen. Zo lang het nog is toegestaan om naar buiten te gaan, kunnen de kinderen ook van verblijfplaats wisselen. Het is natuurlijk denkbaar dat de ene ouder meer mogelijkheden heeft om de kinderen op te vangen dan de andere ouder. Ga hierover met elkaar in gesprek en pas de zorgregeling indien nodig tijdelijk aan. We kunnen ook wel spreken van “nood breekt wet” en probeer waar mogelijk flexibel naar elkaar te zijn. Ook raden wij aan om alvast na te denken waar de kinderen gaan verblijven als er op termijn mogelijk wel een algehele “lock down” wordt afgekondigd. Het behoeft geen betoog dat de gezondheid van alle betrokkenen uiteraard te allen tijde voorop staat, maar blijf hierover met elkaar in gesprek.

Medische beslissingen

Het is mogelijk dat uw kind in deze tijd onverhoopt besmet raakt met het coronavirus. In dat geval zullen er ook medische beslissingen genomen moeten worden. Ouders die belast zijn met het gezag over hun kinderen zijn bevoegd om dergelijke beslissingen te nemen. Hebben beide ouders gezamenlijk het gezag, dan zullen zij ook samen de medische beslissingen moeten nemen.

Onenigheid

Mochten u en uw ex-partner door de invloed van het coronavirus een conflict krijgen over de kinderen, dan kunnen de advocaten van Boeve Familierecht wellicht iets voor u betekenen. Zo kunnen onze advocaten bijvoorbeeld als mediatior optreden om samen tot goede afspraken te komen voor de aankomende tijd. Is het niet meer mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan, dan kunnen onze advocaten met een van beide ex-partners meekijken naar een oplossing. Dergelijke gesprekken bieden wij ook op afstand aan, door middel van bijvoorbeeld Skype of Facetime, ook buiten kantooruren. Neem contact op via info@boevefamilierecht.nl of 026-3823114 (tijdens kantooruren) of 06-51462202 (buiten kantooruren) om een afspraak in te plannen.

Villa Pinedo

Tot slot wijzen wij nog op de online training van Villa Pinedo voor gescheiden ouders. Deze training biedt gescheiden ouders tips en adviezen om de samenwerking te verbeteren, iets wat juist in deze tijden erg handig kan zijn. Villa Pinedo biedt deze training tijdelijk tot 6 april kosteloos aan. Kijk voor meer informatie op www.villapinedo.nl.

Contact tijdens Corona, ook in de avonduren!

U zit met een brandende familierechtelijke vraag, of u heeft behoefte aan wat algemene informatie over scheiden of andere familierechtelijke vraagstukken.

Ook in deze tijden kunt u gewoon contact met ons opnemen. We bieden een gratis eerste kennismaking aan, via de telefoon, Facetime of Skype. Indien het voor u praktischer is om – nu de kinderen bij huis zijn – in de avonduren te bellen, Skypen of Facetimen, maken we daar natuurlijk tijd voor.

Neem contact op via info@boevefamilierecht.nl of 026-3823114 (tijdens kantooruren) of 06-51462202 (buiten kantooruren) om een afspraak in te plannen.

 

Coronavirus COVID-19

Ook bij Boeve Familierecht volgen wij het nieuws rondom de verspreiding van het coronavirus op de voet. Op dit moment kunnen wij onze werkzaamhede nog relatief onbelemmerd uitvoeren, maar op de achtergrond zijn we al wel bezig met het treffen van voorzorgsmaatregelen mochten we ook in Nederland met een “lock down” geconfronteerd worden. Wij zorgen ervoor dat we ook in die tijden, uw belangen kunnen blijven behartigen. Uiteraard houden wij de adviezen van het RIVM en andere overheidsinstanties goed in de gaten en zullen deze adviezen door ons altijd worden opgevolgd.

Wij geven er de voorkeur aan op dit moment – indien dit niet echt noodzakelijk is – direct contact met cliënten en andere partijen waar mogelijk te vermijden, zodat we hiermee in ieder geval ons steentje bijdragen, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wij bieden u om deze reden dan ook de mogelijkheid om door middel van Skype of Facetime met ons in gesprek te gaan, indien u daaraan de voorkeur geeft boven telefonisch overleg. Voelt u deze behoefte, schroom niet ons dat te laten weten, wij beschikken over de meest moderne communicatiemiddelen.

Voor de goede orde merken we voor bestaande cliënten op, dat reeds geplande zittingen/mondelinge behandelingen op de rechtbank of bij het gerechtshof in de periode tot en met 5 april a.s., worden uitgesteld tenzij de zaak dermate spoedeisend is dat het geen uitstel kan dulden. Uw behandelend advocaat neemt hierover contact met u op.

Boeve Familierecht zal er alles aan doen om zo goed mogelijk zorg te blijven dragen voor adequate  juridische dienstverlening en zal ook nog steeds nieuwe zaken aannemen. Heeft u dus vragen omtrent een familierechtelijk geschil neem gerust contact met ons op via info@boevefamilierecht.nl of 026-3823114.

 

Indexatie alimentatie

Boeve Familierecht wenst iedereen een gelukkig, gezond en liefdevol 2020!

Ter herinnering brengen wij onder uw aandacht, dat per 1 januari 2020 alle alimentatiebedragen met 2,5% dienen te worden geïndexeerd, tenzij partijen de wettelijke indexering in een convenant of ouderschapsplan hebben uitgesloten.

Heeft u vragen over dit, of andere, onderwerp(en)? Schroom niet om contact met ons op te nemen via 026-3823114 of info@boevefamilierecht.nl

 

Nieuwe stap!

Per heden zijn wij toegetreden als een van de partners van de website, www.nieuwestap.nl een informatieve website over scheiden en alles wat daar mee te maken heeft!

Check https://nieuwestap.nl/etalage/boeve-familierecht/ voor onze etalage.

 

Openingstijden tijdens de feestdagen

Boeve Familierecht & Mediation wenst iedereen fijne feestdagen en een heel gelukkig, gezond en liefdevol 2020!

Onze openingstijden tijdens de feestdagen zijn:

Maandag 23 december 8.30-17.30 uur

Dinsdag 24 december 8.30 -15.00 uur

Woensdag 25 december gesloten

Donderdag 26 december gesloten

Vrijdag 27 december gesloten

Maandag 30 december 8.30 – 17.30 uur

Dinsdag 31 december gesloten

 

In spoedeisende gevallen kunt u o.v.v. uw telefoonnummer een email zenden naar info@boevefamilierecht.nl een van onze advocaten zal dan zo spoedig als mogelijk contact met u opnemen.