De zomervakantie voorbij, (echt)scheidingsgolf?

Al eerder is uit onderzoek door TNS Nipo (in opdracht van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators) gebleken, dat de meeste scheidingsaanvragen na de feestdagen of de vakantie worden gedaan. Ook bij Boeve Familierecht merken wij ieder jaar onder andere na de zomervakantie weer een piek in het aantal verzoeken tot bijstand in op handen zijnde echtscheidingen/verbrekingen van samenlevingen.

De oorzaak voor deze jaarlijkse toename lijkt – zo blijkt uit onderzoek – redelijk makkelijk in te vullen. Gedurende de zomervakantie brengen stellen vaak meer tijd met elkaar door dan in het normale, dagelijkse leven. Irritaties die anders niet zo opvallen, worden ineens weer een stuk zichtbaarder. Ook kan het vooruitzicht om meer tijd met elkaar door te brengen in de praktijk toch minder rooskleurig uitpakken dan verwacht. Dit zijn enkele redenen waarom stellen na de zomervakantie besluiten uit elkaar te gaan.

Bij een echtscheiding of verbreking van de samenleving komt veel kijken. Zo moeten er afspraken over de financiën worden gemaakt en moet er eventueel een ouderschapsplan komen. Het is van groot belang dat u zich gedurende dit proces goed laat begeleiden. De advocaten van Boeve Familierecht staan na de zomervakantie weer uitgerust voor u klaar voor deskundig advies. U kunt bij ons terecht voor zowel eenzijdige bijstand als mediation. Voor informatie kunt u contact met ons opnemen via 026-3823114 of via info@boevefamilierecht.nl.

 

Indexering alimentatie per 1 januari 2019 bekend

Indexering alimentatie

Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging. Dit jaar is dit 2,0%.

Hoe wordt het percentage bepaald?

De minister van Justitie bepaalt het percentage en maakt dit begin november bekend.  Het percentage hangt af van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen.

De afgelopen jaren zag de indexering er als volgt uit:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1,8% 2,2% 3,9% 2,3% 0,9% 1,3% 1,7% 0,9% 0,8% 1,3% 2,1% 1,5% 2,0%

Wat betekent dit voor u?

Per 1 januari 2019 gaan de vastgestelde bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie dus met 2,0 % omhoog. Betaalt u alimentatie en is de indexering niet uitgesloten tussen u en uw ex-partner, dan is het netjes even te laten weten dat u dit hebt meegekregen en te laten weten wat het nieuwe bedrag zal worden per 1 januari 2019. Ontvangt u alimentatie en u krijgt geen e-mail hierover van uw ex-partner, dan kunt u zelf de indexering te berekenen en dit ter kennisgeving aan uw ex-partner sturen.

Vragen?

Indien u vragen hebt over de indexering of over de hoogte van uw alimentatie, dan kunt u altijd even contact opnemen met een van onze advocaten.

geld

Boeve Familierecht breidt opnieuw uit!

Het team van Boeve Familierecht & Mediation is een juridisch talent rijker. Per 1 november is Karlijn Broere als advocaat-stagiaire gestart. Karlijn heeft tijdens haar rechtenstudie in Nijmegen al ervaring opgedaan als juridisch medewerker in de familierechtpraktijk op een advocatenkantoor. Na haar studie heeft zij als senior juridisch medewerker bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gewerkt op de afdeling Familierecht. Met deze ervaring en haar aanstekelijke enthousiasme gaat Karlijn zich samen met de rest van het team verder verdiepen in het Familierecht en het vak als advocaat. Wilt u kennis maken met Karlijn, dan kunt u haar bellen op 06-29189429 of bereiken via e-mail broere@boevefamilierecht.nl.  Foto Karlijn CV (2)

Ik wil scheiden. En nu?

September is traditioneel de drukste maand van het jaar als het gaat om echtscheidingen. De specialisatievereniging van scheidingsadvocaten wijst dan ook elk jaar een vrijdag in september aan als ‘Dag van de Scheiding’. Vandaag is die dag. Bij ons staat echter elke dag van het jaar in het teken van scheiden. Voor u hopelijk niet. Mocht u echter besluiten te gaan scheiden, dan leest u hieronder welke zaken u in ieder geval dient te regelen. Uiteraard helpen wij u daar graag bij, elke dag van het jaar.

Uw partner vertellen dat u wilt scheiden

De eerste stap, maar misschien wel de moeilijkste stap van een scheiding, is uw partner vertellen dat u wilt scheiden. Dit wordt ook wel de scheidingsmelding genoemd. Hoe moeilijk het ook is, met elkaar praten en uw partner de ruimte geven om te reageren is een goede eerste zet. Belangrijk is te beseffen dat u wellicht al langere tijd nagedacht heeft over deze beslissing en al tijd hebt gehad om aan het idee te wennen. Het kan even duren voordat uw ex-partner de beslissing accepteert.

Wat moet ik regelen?

Bij het regelen van een echtscheiding komt heel veel kijken. Er spelen vragen als: hoe verdelen we de zorg voor de kinderen? Hoe ziet mijn inkomens- en woonsituatie er na de scheiding uit? Hoe verdelen we de bezittingen en gaan we om met schulden? En wat gebeurt er met mijn pensioen? Reële vragen, die voor een belangrijke mate bepalen hoe uw toekomst eruit ziet. Kort wordt ingegaan op de eerste zaken die u kunt regelen met betrekking tot deze vragen.

Kinderen

Als er minderjarige kinderen bij de scheiding betrokken zijn, dan is het maken van afspraken hierover heel belangrijk. Gelukkig proberen de meeste mensen ervoor te zorgen dat de kinderen zo min mogelijk last hebben van de scheiding. In de praktijk is het echter soms best lastig om goede afspraken te maken en de kinderen altijd op de eerste plaats te blijven zetten. Wat in de beginfase van de scheiding belangrijk is, is dat ouders samen aan de kinderen goed uitleggen dat de beslissing om te gaan scheiden niet betekent dat de ouders niet meer van de kinderen houden. Het heeft sterk de voorkeur de kinderen gezamenlijk te melden dat u uit elkaar gaat. Ook is het wenselijk dat de school van de kinderen wordt geïnformeerd. De impact van een scheiding op het leven van kinderen wordt voor het allergrootste deel bepaald door de wijze waarop de ouders er mee omgaan.

Verdelen van uw bezittingen en afspraken over eventuele schulden

Bij een echtscheiding verdeelt u de bezittingen en wordt afgesproken hoe wordt omgegaan met eventuele schulden. Hoe dit gebeurt hangt af van de vraag of er huwelijkse voorwaarden zijn, en zo ja, wat hierin staat opgenomen. Een compleet overzicht van alle bezittingen en schulden van u en uw partner is daarbij onmiskenbaar. Als het lukt, is het prettig om gezamenlijk de inboedel te verdelen. Voor de overige afwikkeling van het vermogen en de eventuele schulden, is het raadzaam om contact op te nemen met een mediator of advocaat. Deze zal u ook in eerste instantie vragen om de informatie aan te leveren over wat er aan vermogen aanwezig is en waarover afspraken moet worden gemaakt.

Hoe zit mijn inkomenssituatie er na de scheiding uit?

Samenleven is goedkoper dan een eenpersoonshuishouden. Per saldo blijft er van het (gezamenlijk) inkomen dus per maand minder over. Dit betekent dat het goed is te kijken wat hiervan de gevolgen zijn. Kunt u na de echtscheiding nog rondkomen? Kan uw ex-partner nog rondkomen? Hoe worden de kosten voor de kinderen verdeeld? Hoe moet dat met een eventueel huis dat nog niet verkocht is? En later? Hoe zit dat met mijn pensioen?

Het is verstandig alvast na te denken over deze situatie en uw vragen hierover neer te leggen bij uw mediator of advocaat. Deze kan u bijvoorbeeld informeren over kinder- en partneralimentatie. Uiteraard zal deze de inkomensgegevens van u en uw partner. Verder is het ook handig op www.mijnpensioenoverzicht.nl vast een uitdraai te maken van uw pensioengegevens.

 

Het is veel… 

Zoals u leest, moet er veel geregeld worden bij een echtscheiding. De meeste mensen ervaren een scheiding als een pittige periode. Goede begeleiding kan daarbij heel veel helpen. Onze advocaten en mediators helpen u graag door deze periode heen.

Heeft u meer vragen over het scheiden? Neem gerust contact op met een van onze advocaten! U hoeft hier niet mee te wachten tot de volgende Dag van de Scheiding.

 

Tel: 026-3823114

info@boevefamilierecht.nl

barst

Geeft partneralimentatie een sollicitatieverplichting?

Regelmatig zien wij dat de betaler van partneralimentatie er veel moeite mee heeft dat de ex-partner niet of slechts marginaal werkt. De vraag ‘Kan ze/hij niet gewoon gaan werken?’ gaat in juridische termen over het benutten van de ‘verdiencapaciteit’. Als de ontvanger van alimentatie zich onvoldoende inspant om zelf in het levensonderhoud te voorzien en dus de verdiencapaciteit onvoldoende benut, dan kan dit leiden tot een verlaging of zelfs beëindiging van de alimentatie. Voor zowel de betaler van partneralimentatie als voor de ontvanger is dit dus een belangrijk onderwerp. Dit onderwerp lijkt in beweging, nu met name door de gerechtshoven hierover de laatste tijd een aantal belangwekkende uitspraken is gedaan.

 

Het Gerechtshof Den Haag[1] heeft eind 2017 nog laten weten dat alimentatie een ‘tijdelijk financieel vangnet is’ en ‘dat van de ontvanger van partneralimentatie mag worden verlangd dat zij/hij zich maximaal inzet om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien’. Dit zou volgens het gerechtshof passen bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Wat betekent dit concreet? Een ontvanger van partneralimentatie zal, indien hij/zij in de gelegenheid is om te werken, moeten aantonen dat hij/zij zich maximaal inspant om zelf geld te verdienen. Het makkelijkste kan dit door een kleiner dienstverband uit te breiden naar een groter dienstverband. Indien dit niet kan, dan dient er gesolliciteerd te worden. Stilzitten wordt steeds vaker afgestraft. Ook de kwaliteit van de sollicitaties en de brieven wordt meegenomen in de beoordeling als hier een beroep op wordt gedaan.

 

Zo stelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden[2] recentelijk nog vast dat de vrouw in deze zaak haar stelling dat zij voldoende inspanningen zou hebben verricht om betaald werk te vinden, onvoldoende heeft onderbouwd. Hierbij speelde mee dat de brieven die de vrouw stuurde kwalitatief niet in orde waren volgens het hof. De taalbeheersing van de van oorsprong niet-Nederlandse dame was onvoldoende, maar van haar mocht verwacht worden dat ze haar brieven liet nakijken. Ook had ze niet aangetoond een taalcursus te hebben gevolgd. Het hof meent dat van de vrouw kan worden verlangd dat de vrouw zich inschrijft bij verschillende uitzendbureaus en zij zich laat helpen bij het verrichten van sollicitatieactiviteiten.

 

Een ruim halfjaar daarvoor had het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden[3] zich ook al kritisch uitgelaten over de inspanningen van een ontvanger van partneralimentatie. De dame in deze kwestie richtte zich volgens het gerechtshof op de verkeerde arbeidsmarkt (namelijk de Nederlandse) terwijl ze zich tevens had kunnen richten op de arbeidsmarkt van haar eigen nationaliteit en zich meer had kunnen inspannen om nieuwe opdrachten als ZZP-er te verwerven. Deze vrouw werd geacht, in elk geval na een korte overgangsperiode, geheel in haar eigen behoefte te kunnen voorzien en dus geen bijdrage meer van de man nodig te hebben.

 

Uiteraard gaat het niet alleen om de inspanning rondom het solliciteren. In dit soort kunnen vele  omstandigheden een rol spelen. Voorbeelden van factoren die mee kunnen spelen zijn het opleidingsniveau, de werkervaring, de (mantel)zorgtaken en de gezondheid van de ontvanger van partneralimentatie. Zo zal in elke zaak zorgvuldig moeten worden gekeken welke factoren een rol kunnen spelen en welke betekenis dit dient te hebben voor de waardering van iemands verdiencapaciteit.

 

Onze ervaring is dat veel meer dan enkele jaren geleden de nadruk ligt op de verplichting van de ontvanger van alimentatie om de verdiencapaciteit naar zijn of haar mogelijkheden te benutten. Een goed verweer met kritische vragen over het benutten van de verdiencapaciteit leidt steeds vaker tot de conclusie dat er geen alimentatieverplichting is, of dat deze bijvoorbeeld in tijd dient te worden beperkt. Ook voor betalers van partneralimentatie die al enkele jaren geleden gescheiden zijn, kan deze ontwikkeling in de jurisprudentie interessant zijn. Twaalf jaar betalen is lang niet meer in alle gevallen de norm. Soms is het antwoord op de vraag ‘kan ze niet gewoon gaan werken?’ een volmondig ‘ja’ en loont het de alimentatieverplichting opnieuw juridisch te laten toetsen.

 

Indien u vragen hebt over dit onderwerp of uw eigen situatie vrijblijvend wilt voorleggen, dan kunt u altijd telefonisch (026-3823114) of per e-mail (info@boevefamilierecht.nl) contact opnemen met een van onze advocaten.

 

[1] Gerechtshof Den Haag 11-10-2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3788

[2] Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-01-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:355

[3] Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-05-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4319

Indexeringspercentage alimentatie 2018

 

Indexering alimentatie

Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging. Dit jaar is dit 1,5%.

Hoe wordt het percentage bepaald?

De minister van Justitie bepaalt het percentage en maakt dit begin november bekend.  Het percentage hangt af van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen.

De afgelopen jaren zag de indexering er als volgt uit:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1,8% 2,2% 3,9% 2,3% 0,9% 1,3% 1,7% 0,9% 0,8% 1,3% 2,1% 1,5%

Wat betekent dit voor u?

Per 1 januari 2018 gaan de vastgestelde bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie dus met 1,5 % omhoog. Betaalt u alimentatie en is de indexering niet uitgesloten tussen u en uw ex-partner, dan is het netjes even te laten weten dat u dit hebt meegekregen en te laten weten wat het nieuwe bedrag zal worden per 1 januari 2018. Ontvangt u alimentatie en u krijgt geen e-mail hierover van uw ex-partner, dan kunt u zelf de indexering te berekenen en dit ter kennisgeving aan uw ex-partner sturen.

Vragen?

Indien u vragen hebt over de indexering of over de hoogte van uw alimentatie, dan kunt u altijd even contact opnemen met een van onze advocaten.

geld

 

Partneralimentatie en opnieuw samenwonen, blijft de verplichting bestaan?

Partneralimentatieverplichting eindigt volgens de wet (1:160 BW) definitief als de ontvanger opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen als ware hij/zij gehuwd. Dit laatste is een bron van veel strijd; wanneer woont iemand nou samen als ware hij/zij gehuwd? Omdat de consequenties groot zijn, wordt het niet snel aangenomen. De belangen zijn groot, ook voor de betaler, zodat er vaak over geprocedeerd wordt. Want als de samenwoning als ware gehuwd komt vast te staan, dan eindigt de partneralimentatieverplichting definitief.

 

Om te kijken of er sprake is van een samenleving als ware men gehuwd, moet zijn voldaan aan een aantal criteria.

  • Er moet sprake zijn van een affectieve, duurzame relatie;
  • Er moet sprake zijn van een feitelijke samenwoning (hetgeen ook in twee huizen kan zijn overigens);
  • Er moet sprake zijn van een gemeenschappelijke huishouding;
  • Er moet sprake zijn van wederzijdse verzorging.

 

De bewijslast is zwaar. De betaler moet de bovenstaande punten bewijzen. En vooral als er sprake is van een forse alimentatie zijn de meeste ontvangers niet genegen open te zijn over het feit of al dan niet wordt samengewoond. Vaak wordt erkend dat er sprake is van een duurzame affectieve relatie, dat de ontvanger en haar/zijn nieuwe partner weliswaar veel en vaak bij elkaar zijn, maar wordt betwist dat er feitelijk wordt samengewoond (al dan niet in beide huizen) en dat er van een gemeenschappelijke huishouding en wederzijdse verzorging sprake is.

 

Indien u vermoedt dat uw ex-partner samenwoont maar hier niet open over is,  is het raadzaam om weloverwogen uw bewijs rond te krijgen, alvorens een procedure te starten. Wij kunnen u daarin adviseren en bijstaan. De ervaring leert dat het veelal loont een aantal maanden geduld te hebben om het bewijs rond te krijgen. Daarbij geldt dat de alimentatie in deze procedures per datum samenleving eindigt! Dit heeft soms tot gevolg dat er door de ex-partner grote bedragen terugbetaald dienen te worden.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp, hebt u een ex-partner aan wie u partneralimentatie betaalt en niet toegeeft dat hij of zij samenwoont of wordt u geconfronteerd met een ex-partner die stelt dat u samenwoont, neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij hebben veel ervaring met dit specifieke onderwerp!

tandenborstels

 

 

Ruzie om de hond!

Meer dan eens komt het voor dat partijen het (ook) niet eens kunnen worden wie de gezamenlijk hond toegedeeld moet krijgen. Ook deze verzoeken worden zo af en toe aan de rechter voorgelegd. Er wordt niet alleen geprocedeerd over toedeling van de hond aan een van beide partijen, soms wordt ook om een beheersregeling verzocht. De rechter zal bij het nemen van een beslissing altijd rekening houden met de belangen van de hond en laat deze meewegen in de uiteindelijke beslissing. Begin dit jaar heeft de rechtbank Limburg[1] een mooie uitspraak gedaan, waarin deze belangen wel heel helder staan verwoord:

“Hoe zeer ieder van partijen ook beweert dat de hond hem of haar aan het hart gaat, over de belangen van de hond heeft niemand zich in deze procedure echt uitgelaten. De hond is een Franse Bulldog en behoort daarmee tot een ras dat op het wereldwijde web wordt omschreven als aanhankelijk, vaak vrolijk en bepaald gesteld op goed gezelschap. Een Franse Bulldog kan dan ook slecht tegen te weinig aandacht en is niet opgewassen tegen een onvriendelijke behandeling. Voor een hond als deze moet de scheiding van zijn baasjes een hard gelag zijn geweest. Een Franse Bulldog is echter ook een doorzetter die graag alles naar zijn hand zet. Die eigenschap verlangt van het baasje dat duidelijke regels worden gehanteerd, dat consequent wordt opgetreden wanneer die grenzen worden overschreden. Dat de vrouw onvoldoende beschikbaar zou zijn voor de hond of dat de vrouw niet met die eigenschappen is behept, die benodigd zijn een hond als deze te verzorgen en op te voeden heeft de man niet gesteld. De vrouw heeft dat overigens ook niet van de man beweerd. Nu over en weer geen feiten en omstandigheden zijn aangevoerd op grond waarvan moet worden aangenomen dat aan de zijde van de hond zwaarwegende belangen bestaan die zich tegen een (langer) verblijf bij één van partijen verzetten, treft de voorzieningenrechter, naar billijkheid rekening houdend met zowel het belang van partijen als met het algemeen belang, een voorlopige beheersregeling ten behoeve van de hond. Deze houdt in dat het exclusieve gebruik en genot van de hond gedurende de oneven weken aan de vrouw toekomt en in de even weken aan de man”

In bovenvermelde kwestie betrof het ex-samenwoners die het over de vraag aan wie de hond toekwam dus niet eens werden en waar men verzocht een voorlopige regeling te treffen. Het advies luidt (vanzelfsprekend) dat er bij de aanschaf van de hond goede afspraken worden gemaakt aan wie – mocht er onverhoopt een einde aan de relatie komen – de hond toekomt. Uiteraard geldt dat hierbij de belangen van de hond zeker niet uit het oog worden verloren.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met een van onze advocaten.

[1] ECLI:NL:RBLIM:2017:372

Hond

 

 

Moet ik na de echtscheiding partneralimentatie betalen?

Veel cliënten stellen ons de vraag of zij na de echtscheiding aan hun ex-partner partneralimentatie moeten betalen. Het antwoord hierop is niet zomaar te geven want afhankelijk van een heel aantal factoren.  In deze blog zullen wij uitleggen wanneer er partneralimentatie moet worden betaald en hoe het systeem in grote lijnen werkt. De komende tijd zullen over de aparte onderwerpen betreffende partneralimentatie nog blogs op onze website verschijnen.

Waarom?

Wanneer een huwelijk wordt gesloten (of een geregistreerd partnerschap wordt aangegaan) ontstaat er een wederzijdse zorgplicht. Op grond van de wet zijn de partners verplicht om elkaar “het nodige te verschaffen”. Deze onderhoudsverplichting eindigt niet na de scheiding. De wettelijke grondslag voor partneralimentatie is de lotsverbondenheid, die is ontstaan door het huwelijk (of geregistreerd partnerschap). Kort gezegd komt het erop neer dat een ex- partner, na de scheiding voor een bepaalde periode, in een gelijke mate van welvaart moet kunnen doorleven, zoals partijen tijdens het huwelijk hebben gedaan. Dit betekent dat wanneer u meer verdient dan uw ex-partner, u mogelijk een partneralimentatie moet betalen aan uw ex-partner, of vice versa.Overigens kan de lotsverbondenheid worden verbroken, onder andere door wangedrag van de partner. Uit de rechtspraak volgt dat dit niet vaak voor komt. Over dit onderwerp zullen wij nog een aparte blog publiceren.

Wanneer?

De wet geeft aan dat degene die recht kan hebben op partneralimentatie: de ex-echtgenoot of de ex-geregistreerd partner is, die niet voldoende inkomsten heeft om volledig  in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien. In het geval partijen alleen hebben samengewoond en zij in hun samenlevingsovereenkomst geen afspraken hebben gemaakt over alimentatie, dan bestaat er dus geen verplichting om partneralimentatie te betalen na beëindiging van de relatie.

Let op, zelfs wanneer er wettelijk gezien wel recht kan zijn op partneralimentatie, dan nog is het betalen van partneralimentatie niet in alle gevallen verplicht. Zo wordt er eerst gekeken naar de behoefte (wat heeft iemand nodig?), behoeftigheid (wat kan iemand zelf verdienen?) en de draagkracht (wat kan iemand betalen?). Pas wanneer er wordt aangenomen dat de alimentatiegerechtigde behoefte heeft en behoeftig is en als is aangetoond dat de alimentatieplichtige draagkracht heeft, dan kan alimentatie worden vastgesteld.

Hoogte en duur partneralimentatie

Als er een verplichting tot het betalen van partneralimentatie is, dan is de volgende vraag voor welk bedrag en welke periode. Er is veel discussie over de hoogte en duur van partneralimentatie. Het uitgangspunt van de huidige wetgeving is dat wanneer het huwelijk langer dan vijf jaar heeft geduurd, of wanneer er voor of tijdens het huwelijk kinderen zijn geboren die tijdens de echtscheiding minderjarig zijn, de partneralimentatie voor een periode van 12 jaar betaald wordt. Steeds vaker zien wij echter dat deze termijn wordt verkort, indien hiervoor namens de alimentatieplichtige goede argumenten worden aangevoerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er tijdens het huwelijk (dat langer dan vijf jaar heeft geduurd) geen kinderen zijn geboren, of wanneer de kinderen al ouder zijn. Momenteel is er een wetsvoorstel  in behandeling bij de Tweede Kamer, waarmee de wettelijke termijn in veel gevallen  zal worden verkort. Dit wetsvoorstel is inmiddels al geruime tijd in behandeling en recentelijk weer  gewijzigd. Het is dus afwachten of dit wetsvoorstel uiteindelijk wordt aangenomen, en wat de uiteindelijke tekst zal zijn. Wij zullen u hier uiteraard van op de hoogte houden.

Partneralimentatie is een onderwerp waar wij bij Boeve Familierecht veel over adviseren en procederen. Wij zullen mede op die reden de komende tijd nog een aantal verdiepende blogs schrijven over dit onderwerp. U hoeft daar niet op te wachten als u nu al een vraag hebt. U kunt direct contact met ons opnemen.

Afschaffen hoger beroep in echtscheidings- en alimentatiezaken?

In zijn begrotingsvoorstel voor 2018 schrijft de Raad voor de Rechtspraak dat het hoger beroep in echtscheidings- en alimentatiezaken kan worden afgeschaft. Dit zou 12.000 civiele zaken per jaar schelen en een besparing van 10 miljoen euro per jaar opleveren[1].

Het huidige wettelijke systeem is zo ingericht dat de belangen van de rechtszoekende(n), worden gewaarborgd door de mogelijkheid een zaak aan twee feitelijke instanties voor te leggen, te weten aan de rechtbank en het gerechtshof. Het voorstel van de Raad voor de Rechtspraak zou er toe leiden dat dit slechts nog één feitelijke instantie betreft. Fouten gemaakt door en bij de rechtbank zouden dan in beginsel niet kunnen worden gecorrigeerd. Dit is zorgelijk en niet in het belang van de rechtszoekenden.

Overigens is het in de visie van onze advocaten niet mogelijk op een dergelijk korte termijn deze systeemwijziging door te voeren, nu daarvoor een wetswijziging noodzakelijk is. Immers, het recht om in hoger beroep te komen van echtscheidingsbeschikkingen en alimentatiebeschikkingen is verankerd is de wet. Kortom, zo’n vaart zal het wel niet lopen..

Een en ander neemt natuurlijk niet weg dat het van groot belang is dat uw advocaat deskundig en gekwalificeerd is, zodat uw belangen bij de rechtbank al zo goed als mogelijk worden behartigd. Immers, of hoger beroep nu wel of niet mogelijk is, liever voorkom je dit, omdat hiermee ook de procedure wordt bekort en aanzienlijke kosten kunnen worden bespaard.

We gaan er vanuit dat deze voorgestelde ‘besparing’ op de overheidsbegroting op grote weerstand zal stuiten bij politiek en burger en niet door gaat. Boeve Familierecht vraagt zich wel af of het fileprobleem vanaf 2018 ook niet gemakkelijk opgelost kan worden door te besluiten dat op maandag alleen zwarte auto’s de weg op mogen, op dinsdag witte, op woensdag grijze………..

[1] http://advocatenblad.nl/2017/09/20/hoger-beroep-echtscheidingen-en-alimentatie-afgeschaft/

Fiat