Indexeringscijfer alimentatie bekend!

Tenzij een en ander bij convenant of (vaststellings)overeenkomst is uitgesloten, dienen zowel de kinder- als partneralimentatie per 1 januari 2017 met 2,1% te worden verhoogd, zo heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt.

Heeft u vragen over de indexering, of anderzins vragen over alimentatie? Neem gerust contact met ons op.

Huwelijkse voorwaarden èn borrelpraat!

Zo ongeveer op elke verjaardag en bij elke borrel wordt het onderwerp aangesneden als men hoort dat je familierecht advocaat bent; huwelijkse voorwaarden. Iedereen heeft er wel een mening over. En erg vaak wordt er ‘stoer’ verkondigd dat iemand huwelijkse voorwaarden heeft, want je zou alles maar moeten delen in het geval het mis gaat. Hierna zal worden uitgelegd waarom deze conclusie in praktijk te snel wordt getrokken.

Gemeenschap van goederen
Alvorens in te gaan op het onderwerp huwelijkse voorwaarden, eerst even een uitstapje naar de gemeenschap van goederen. In veel gevallen willen mensen toch echt niet alles delen in het geval sprake is van een echtscheiding. Op dit moment is het zo dat wanneer er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt voorafgaand of tijdens het huwelijk, sprake is van een algehele gemeenschap van goederen (op de eventuele wetsvoorstellen met betrekking tot dit onderwerp zal niet worden ingegaan). Vanaf het moment dat partijen zonder huwelijkse voorwaarden gaan trouwen, worden door de gemeenschap van goederen alle vermogensbestanddelen en schulden van beide partijen ‘opgezogen’. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld een schenking of erfenis onder uitsluitingsclausule of bijvoorbeeld een letselschade uitkering die is verknocht. Al het overige valt in beginsel in de gemeenschap van goederen.

In het geval mensen gaan scheiden en er is sprake van een gemeenschap van goederen, dan dienen partijen in beginsel alle aanwezige vermogensbestanddelen bij helfte te delen. Voor wat betreft schulden geldt dat partijen in beginsel elk voor de helft draagplichtig zijn. Men zou dit kunnen voorkomen door huwelijkse voorwaarden te laten opmaken.

Huwelijkse voorwaarden
Huwelijkse voorwaarden kunnen wat inhoud betreft erg van elkaar afwijken. Daarom is de conclusie dat als men huwelijkse voorwaarden heeft bij echtscheiding niets hoeft te worden afgerekend, veel te snel getrokken. Verschillende vormen van huwelijkse voorwaarden worden hierna besproken.

Koude uitsluiting
Wanneer partijen trouwen onder huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting, blijft al het vermogen gescheiden, evenals de schulden. Partijen hebben tijdens het huwelijk enkel een onderhoudsverplichting jegens elkaar op grond van de wet.

Beperkte gemeenschap
Een andere vorm van huwelijkse voorwaarden is de beperkte gemeenschap. Partijen kunnen overeenkomen dat bepaalde goederen gemeenschappelijk worden. Zo kan er bijvoorbeeld een beperkte gemeenschap van woonhuis en inboedel worden overeengekomen in de huwelijkse voorwaarden. Dit houdt in dat, ongeacht van wie de woning of inboedel is, deze woning en de inboedel gemeenschappelijk is. Indien partijen uit elkaar gaan, dient de beperkte gemeenschap te worden gedeeld.

Een andere vorm van een beperkte gemeenschap kan zijn de gemeenschap van vruchten en inkomsten. Alles wat partijen gedurende het huwelijk ontvangen wordt dan geacht gezamenlijk te zijn, maar bijvoorbeeld het spaargeld dat voor het huwelijk is opgebouwd maar waar tijdens het huwelijk rente over wordt ontvangen, valt er dan buiten, terwijl de rente wel geacht wordt gezamenlijk te zijn.

Verrekenbedingen
Dan zijn er nog de verrekenbedingen, het periodiek verrekenbeding en het finaal verrekenbeding. In huwelijkse voorwaarden met een koude uitsluiting (maar ook in andere vormen) kan een periodiek verrekenbeding voor overgespaarde inkomsten worden opgenomen. Dit houdt in dat in principe alle vermogensbestanddelen gescheiden blijven, maar dat partijen aan het einde van het jaar over en weer de helft van hun inkomsten na aftrek van de kosten van de huishouding, delen.

In de praktijk zijn er maar weinig echtparen met een periodiek verrekenbeding die daadwerkelijk jaarlijks met elkaar afrekenen. Dit heeft echter grote gevolgen in het geval partijen gaat scheiden. De wet zegt in beginsel namelijk in artikel 1:141 lid 3 BW dat wanneer echtgenoten niet hebben voldaan aan de jaarlijkse verrekening er een vermoeden bestaat dat al het aanwezige vermogen van partijen gevormd is door hetgeen verrekend had moeten worden. Indien dat vermoeden niet kan worden weerlegd, moet alsnog alles dat aanwezig is worden verrekend op 50/50 basis. Men spreekt hier van verrekening en niet van verdeling.

Finaal verrekenbeding
Ook wordt in de praktijk in veel huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding opgenomen (al dan niet in combinatie met een periodiek verrekenbeding). Een finaal verrekenbeding is een bepaling in de huwelijkse voorwaarden waarin partijen afspreken dat in het geval ze overlijden of scheiden, er wordt afgerekend alsof ze in gemeenschap van goederen gehuwd waren. In veel gevallen wordt overeengekomen dat alles wat door erfrecht of schenking is verkregen, in het geval van een echtscheiding sprake is, daarbuiten valt.

Finale verrekening houdt dus in dat partijen in het geval van een echtscheiding een overzicht maken van al het aanwezige vermogen en alle aanwezige schulden. Indien er meer vermogen van de ene partner staat, is hij gehouden de andere partner financieel te compenseren, zodat partijen elk op hetzelfde niveau uitkomen.

Conclusie
Zoals gezegd, zijn de huwelijkse voorwaarden een onderwerp voor borrelpraat en dient per akte te worden bezien in hoeverre er bij echtscheiding iets verdeeld of verrekend moet worden. Lees de huwelijkse voorwaarden dus goed door, alvorens je je ‘veilig’ kunt wanen in het geval van een echtscheiding, al snappen wij best dat huwelijkse voorwaarden doorgaans zo leesbaar nog niet zijn.

Mocht u in een echtscheidingssituatie zitten, zijn huwelijkse voorwaarden van toepassing en vindt u het lastig de inhoud van de huwelijkse voorwaarden te doorgronden, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten voor een check. Vanzelfsprekend kunt u ook contact met ons opnemen als er geen huwelijkse voorwaarden van toepassing zijn, maar u tot een echtscheiding wenst te komen.

Ongehuwd en kinderen: hoe zit het juridisch?

Indien een man en een vrouw ongehuwd samenwonen en zij krijgen samen kinderen, dan geeft deze situatie een aantal verschillen ten opzichte van de situatie van gehuwden (lees telkens ook: geregistreerde partners) die kinderen krijgen. Deze verschillen en de bijbehorende begrippen zal ik hierna toelichten. Ik heb me met het oog op de leesbaarheid beperkt tot de relatie van een man en een vrouw, maar mochten er vragen zijn over het onderstaande in relatie tot personen van gelijk geslacht, of van een ouder en een niet-ouder, neem dan gerust contact op.

Juridisch ouderschap

Het juridische ouderschap betreft de juridische band tussen een ouder en een kind. Het zijn van juridisch ouder brengt verschillende rechten en verplichtingen met zich mee, zoals het recht en de plicht tot omgang met het kind, de verplichting tot het betalen van een onderhoudsbijdrage en het recht op informatie en consultatie met betrekking tot het kind. Daarnaast heeft het zijn van juridisch ouder erfrechtelijke gevolgen; het kind wordt aangemerkt als nabestaande van de juridisch ouder.

Indien een kind wordt geboren tijdens het huwelijk van een man en een vrouw, hoeft het kind niet door de vader te worden erkend.  De vrouw is altijd automatisch juridisch ouder en de man is door de geboorte binnen het huwelijk ook van rechtswege juridisch ouder van het kind. Indien een kind wordt geboren uit een relatie van een ongehuwde man en vrouw, ontstaat het juridisch ouderschap voor de vader niet van rechtswege. Indien de vader als juridisch ouder wil worden aangemerkt, dient hij het kind te erkennen. Dit kan plaatsvinden tijdens de aangifte van de geboorte. Echter, voor erkenning moet de moeder toestemming geven.

Er zijn ook situaties waarin een kind wordt geboren buiten het huwelijk en de moeder niet wenst in te stemmen met erkenning door de vader van het kind. In dat geval komt er meer kijken bij het ontstaan van een juridische band tussen het kind en de vader. De rechter kan bij het ontbreken van toestemming van de moeder van een kind dat nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt vervangende toestemming geven voor erkenning. Wil de Rechtbank deze toestemming verlenen, dan moet de persoon die vervangende toestemming erkenning verzoekt:

  • de verwekker van het kind zijn, of;
  • de biologische vader van het kind zijn, die niet de verwekker van het kind is (bijvoorbeeld een donor) en die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat.

De Rechtbank kan het verzoek om vervangende toestemming afwijzen indien de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind door de vervangende toestemming van de erkenning worden geschaad, dan wel de sociaal psychologische en emotionele ontwikkeling van het kind in het gedrang komt.

Ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag omvat meer dan het juridisch ouderschap. Degene die ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarige kind te verzorgen en op te voeden, waaronder mede wordt verstaan de zorg en verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Ook omvat het ouderlijk gezag de plicht om de ontwikkeling van de banden van het kind met de andere ouder te bevorderen, het beheer van het geld en de spullen van het kind. De gezagsouder(s) vertegenwoordigen het kind.

Indien een kind wordt geboren tijdens een huwelijk van een man en een vrouw, hebben beide partijen van rechtswege het ouderlijk gezag (en loopt dit na een echtscheiding in beginsel door). Echter in het geval van een huwelijk geen sprake is (geweest), heeft de moeder wel automatisch het gezag, echter de vader niet. Partijen kunnen dit gezamenlijk bewerkstellingen door zelf (zonder advocaat) een verzoek in te dienen via een website van de Rechtspraak, waar zij door middel van het inloggen met hun DigiD het verzoek tot aantekening van het gezamenlijk ouderlijk gezag in het gezagsregister kunnen indienen.

Het aanvragen van gezamenlijk gezag door ongehuwden wordt soms vergeten, omdat het een ‘extra’ stap is na het doen van aangifte van de geboorte en de erkenning.

Indien er geen sprake is van ouderlijk gezag, maar de vader heeft het kind wel erkend, dan kan de vader de rechter verzoeken om beide ouders te belasten met het gezamenlijk gezag (in dit geval wel door tussenkomst van een advocaat), in het geval de moeder niet wil instemmen met een gezamenlijke aanvraag via de website van de Rechtspraak. Het uitgangspunt is dat de ouders het gezamenlijk gezag hebben over een kind en een verzoek wordt alleen worden afgewezen indien sprake is van een onaanvaardbaar risico dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is. Indien het contact tussen ouders moeizaam verloopt, hoeft dat geen reden te zijn om het verzoek af te wijzen. Indien sprake is van ernstige communicatieproblemen tussen de ouders, zij grote verschillen van inzicht hebben over wat het beste is voor de minderjarige en daarin geen zicht is op verbetering, kan een verzoek tot gezamenlijk gezag worden afgewezen. Immers, indien sprake is van gezamenlijk gezag zullen ouders samen beslissingen moeten nemen over het kind en indien de verhoudingen tussen de ouders dusdanig slecht zijn dat het kind daardoor ‘klem of verloren’ dreigt te raken, zal de rechter het verzoek afwijzen.

Heeft u te maken met een situatie waarin u vervangende toestemming wenst te verkrijgen tot erkenning, u wenst te worden belast met het gezamenlijk ouderlijk gezag, of u zit als moeder in de situatie dat u dit juist wil tegenhouden, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Inzage in besteding kinderalimentatie?

 

Veel vaders (ja, we stigmatiseren, maar de meerderheid van onze kinderalimentatieplichtige cliënten betreffen vaders) die kinderalimentatie betalen, hetgeen soms een behoorlijke impact heeft op hun inkomen, willen zien waaraan de moeder deze onderhoudsbijdrage besteedt. Is een kinderalimentatie ontvangende moeder dit verplicht?

Het antwoord op deze vraag luidt ontkennend. Degene die de kinderalimentatie ontvangt hoeft geen inzicht te verstrekken in de wijze van besteding van dit bedrag.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in een uitspraak bepaald dat de ontvanger van kinderalimentatie dit naar eigen inzicht mag besteden. Zij hoeft hierover geen verantwoording af te leggen tegenover in het betreffende geval de vader.

Partijen zouden dit kunnen oplossen door het openen van een kinderrekening. Hierop zouden partijen een bijdrage kunnen storten (al dan niet naar draagkracht), waarvan beide ouders vervolgens de kosten van de kinderen kunnen worden voldoen. Echter, een kinderrekening is in de praktijk ook een bron van conflicten. Zo kunnen er gemakkelijk meningsverschillen ontstaan het gebruik van de kinderrekening voor al dan niet noodzakelijke aankopen.

Mocht sprake zijn van een beëindigde relatie en moeten er afspraken gemaakt worden over de verdeling van de kosten van de kinderen, neem dan contact op met een van onze advocaten voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Nieuwe stagiaire gestart!

Boeve Familierecht & Mediation vindt het belangrijk dat studenten de kans krijgen om praktijkervaring op te doen binnen de advocatuur.

Per 5 september jl. is Kübra Kulukirik bij Boeve Familierecht & Mediation gestart om in een periode van vijf maanden haar horizon verder te verbreden.

Kübra zal in deze periode meewerken in onze dagelijkse praktijk. Wij wensen Kübra veel succes, maar vooral ook heel veel plezier!

 

(Echt)scheidingscheck !

(Echt)scheidingscheck!

Zoals uit diverse onderzoeken naar voren is gekomen, zijn er twee momenten per jaar waarop de meeste mensen besluiten uit elkaar te gaan. Het eerste moment is het begin van het nieuwe jaar, het tweede moment valt kort na de zomervakantie.

Wordt u geconfronteerd met een dergelijk besluit van uw partner, of heeft u zelf of gezamenlijk het besluit genomen te scheiden en wilt u weten waar u aan moet denken bij het afhandelen van de gevolgen van uw scheiding?  Maak dan vrijblijvend een afspraak met een van onze advocaten voor een scheidingscheck. Wij kunnen u dan kort adviseren over de eerst te regelen zaken en u handvatten geven voor de (nabije) toekomst.

Bel 026-3823114 of mail naar info@boevefamilierecht.nl

Verhuizen met kinderen na scheiding

 

Indien beide ouders met het gezag over de kinderen zijn belast moet de ouder die met de kinderen wil verhuizen toestemming van de andere

ouder verkrijgen, zo heeft de Hoge Raad al meerdere malen bepaald. Geeft de ouder die om toestemming is gevraagd, deze niet, dan kan er door de ouder die wil verhuizen bij de rechter om vervangende toestemming worden gevraagd. De rechter zal hierbij een belangenafweging maken en met alle relevante omstandigheden van het geval rekening houden.

Read More

Partneralimentatie en het niet-wijzigingsbeding: realiseert u zich wat u afspreekt?

Partneralimentatie en het niet-wijzigingsbeding: realiseert u zich wat u afspreekt?

 

In de dagelijkse praktijk kom ik geregeld tegen dat in een echtscheidingsconvenant tussen partijen een zogenaamd niet-wijzigingsbeding ten aanzien van de partneralimentatie is opgenomen. Eén en ander houdt in dat in beginsel wijziging van de partneralimentatie door de rechter niet mogelijk is. Om een dergelijk beding rechtsgeldig overeen te komen, moet het beding aan drie voorwaarden voldoen. Zo moet het schriftelijk zijn vastgelegd. De inhoud van het beding mag niet voor eerdere uitleg vatbaar zijn. En tot slot dient binnen drie maanden na het overeengekomen beding het verzoekschrift tot echtscheiding te zijn ingediend.

Read More

Draagmoederschap, wensouders en de rechten van het kind

Voor vrouwen die zelf niet in staat zijn zwanger te worden of een zwangerschap uit te dragen, kan het draagmoederschap een oplossing zijn. Het paar dat een kind wenst (de wensouders), kan een draagmoeder zoeken die bereid is het kind voor hen te dragen. In de meeste gevallen komt een dergelijke zwangerschap tot stand door

inseminatie van het sperma van de wensvader in de draagmoeder, IVF is echter ook een optie. Aangezien het in veel gevallen lastig is iemand bereid te vinden als draagmoeder op te treden, wordt geregeld uitgeweken naar het buitenland.

Read More