Adoptie

Adoptie van een kind kan op verschillende manieren voorkomen. In de eerste plaats bestaat er de mogelijkheid om kinderen uit het buitenland te adopteren en kinderen uit Nederland. Bij kinderen die geadopteerd zijn uit een land dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag wordt de buitenlandse adoptiebeslissing automatisch in Nederland erkend en is het niet nodig om hier nog een aparte procedure te voeren.

Voor de adoptie van een Nederlands kind, is wel een gerechtelijke procedure vereist. Voor een dergelijke procedure heeft u een advocaat nodig. Adoptie kan geschieden op verzoek van een persoon of van twee personen tezamen. Ook bestaat er nog de mogelijkheid dat een persoon het kind van zijn of haar partner wil adopteren. Dit laatste wordt ook wel partneradoptie genoemd.

De rechtbank toetst bij een verzoek tot adoptie of de adoptie in het kennelijk belang van het kind is en of het kind op het tijdstip van het verzoek redelijkerwijs niets meer van zijn juridische ouder(s) in diens hoedanigheid van ouder heeft te verwachten. Dit laatste geldt uiteraard niet indien sprake is van partneradoptie.

Naast de hierboven beschreven toets, geldt er ook nog een aantal specifieke voorwaarde waaraan bij een verzoek om adoptie moet worden voldaan:

 

  • het kind moet minderjarig zijn op de dat van het eerste verzoek tot adoptie;
  • het kind van 12 jaar of ouder moet het adoptieverzoek niet tegenspreken;
  • de adoptant mag niet de grootouder van het kind zijn;
  • er dienst een leeftijdsverschil van ten minste 18 jaar tussen de adoptant en het kind te zijn;
  • de adoptant(en) moet(en) het kind gedurende ten minste één jaar hebben verzorgd en opgevoed, tenzij sprake is van adoptie van een kind dat is geboren binnen de relatie van twee vrouwen;de juridische ouder(s) heeft/hebben niet langer het gezag over het kind;
  • de juridische ouder(s) moet(en) het verzoek niet tegenspreken, tenzij er sprake is van een situatie waardoor aan deze tegenspraak voorbij kan worden gegaan.

 

Door de adoptie wordt de juridische familierechtelijke band van de biologische ouder(s) en het kind verbroken. Tegelijkertijd ontstaat er een juridische familierechtelijke betrekking tussen de adoptant(en) en het kind.